Над 16 000 българи са починали от рак през 2022 г. Това показват данни на Националния статистически институт (НСИ), които бяха представени при откриването на Българския национален конгрес по онкология с международно участие. Форумът се организира ежегодно от Българското онкологично научно дружество (БОНД), като тази година се проведе от 5-ти до 7-ми октомври в София.

Тази година събитието продължи три дни, през които бяха застъпени актуални теми, свързани със съвременните подходи към рака на белия дроб, рака на млечната жлеза, рака на гастроинтестиналния тракт, уротелния карцином, колоректалния рак, простатния карцином, малигнения меланом и др.

Бяха представени също така експозета, свързани със: скрининговите програми; методите за изследване на биомаркерите; състоянието на палиативните грижи; предизвикателствата пред клиничната лаборатория; оценката на материали, предвидени за генетично тестуване; връзката на вирусните фактори с появата и прогресията на простатния карцином; очаквани иновации в лекарствената терапия на онкологичните заболявания; геномното секвениране от следващо поколение и като цяло науката за гените; иновативните подходи и постижения в областта на науката и технологиите и др.

„Този конгрес се провежда в изключително важен момент, когато онкологичните грижи се развиват бързо не само в България, но и в цяла Европа. Европейският план за борба с рака е доказателство за колективния ангажимент, който имаме за намаляване на бремето на рака. Наша отговорност е да възприемем и приложим различните компоненти на този план в нашата страна. “, каза проф. д-р Асен Дудов, председател на БОНД, при откриването на конгреса.

Планът обхваща няколко ключови компонента, сред които: превенция, ранно откриване, лечение и подобряване на качеството на живот на пациентите с рак.

Според проф. Дудов за да се гарантира изпълнението на стратегиите за превенция на местно ниво, следва да съсредоточим усилията си върху контрола на различните рискови фактори, благоприятстващи развитието на рак, чрез разширяването на програмите за ваксинация и насърчаването на здравословен начин на живот.

За целите на ранното откриване на рака успоредно с необходимите инвестиции в здравна инфраструктура, е належащо създаването и популяризирането на общонационални програми за скрининг на често срещаните видове рак, насочени към рискови групи от населението, както и повишаване на обществената осведоменост за значението на редовните профилактични прегледи и скрининга за откриване на рака в ранен стадий.

Той подчерта още значението на мултидисциплинарния подход към лечението на рака, като се поощрява сътрудничеството между различните специалисти, ангажирани в този процес по осигуряване на комплексни грижи, включително що се отнася до съвременните методи, свързани с изследването на биомаркери, геномното секвениране от следващото поколение и други, които спомагат разработването и избора на по-подходящи терапии за пациентите.

По данни от Доклада за глобалните тенденции в онкологията през 2023 на IQVIA Institute For Human Data Science броят на лекуваните пациенти с онкологични заболявания в световен мащаб нараства средно с 5% през последните пет

години, като се очаква допълнително нарастване през следващите пет години, тъй като достъпът до нови лекарства се разширява.

Подобряването на качеството на живот на пациентите, преживели рак, както и на пациентите на активно лечение, налага укрепване на услугите за палиативни грижи, разработване на подходящи програми за рехабилитация, както и реинтеграцията на преживелите раково заболяване.

„За постигането на всички тези цели сътрудничеството между здравните специалисти, институции и неправителствения сектор е от първостепенно значение. Тръгвайки по този трънлив път, е важно да признаем и отчитаме ролята на световните политики за контрол на раковте заболявания. Това беше и основната причина за присъединяването на БОНД към Международния съюз за контрол на рака (UICC) - най-голямата глобална мрежа от организации и специалисти, посветена на намаляването на глобалното бреме на рака.“, допълни проф. Дудов.

По време на събитието проф. Дудов анонсира предстоящото си участие в Световната среща на лидерите в областта на рака, организирана от UICC. Събитието е затворено за определен списък от предварително подбрани участници. Срещата ще се състои на 16-17 октомври в САЩ, събирайки лидери от онкологичната общност от цял свят с цел да се намери общ, холистичен подход в контрола на рака.