Медицински дейности

Болнична аптека

май 20, 2021, 12:05
Title : Болнична аптека
Icon : pharmacy
Important section title :
Symptoms title :
Spec department code :
Show appointment button : No
Hide department in forms : No
Show doctors schedule : No

Болничната аптека осъществява дейността си в съответствие с разрешението за осъществяване на лечебна дейност на болницата и разрешение за откриване на болнична аптека на МЗ, както и лицензия за търговия на дребно и съхраняване на наркотични вещества за медицински цели от приложение №2 и 3 към чл.3,ал.2 от ЗКНВП.

В Болничната аптека се извършват следните дейности:

  • Заявяване, съхраняване, приготвяне, опаковане, контролиране, отпускане по лекарско и без лекарско предписание на разрешени за употреба в Република България лекарствени продукти, както и на медицински изделия и санитарно-хигиенни материали.
  • Приготвяне и отпускане на лекарствени форми по магистрална и фармакопейна рецептура.
  • Приготвяне на лекарствени средства за системно лечение на злокачествени заболявания във вид за директно приложение на пациента, като част от тях се приготвят чрез автоматизирана система /робот/. Болничната аптека в Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център е една от двете аптеки в България, които разполагат със собствен робот.
  • Получаване, заприхождаване, съхраняване и отпускане на лекарствени средства, получени по реда на Наредба 10/17.11.2011г на МЗ за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти , както и на дарениe.
  • Получаване, съхраняване и отпускане на лекарствени средства обект на клинични изпитвания при спазване правилата на Добра Клинична Практика.

Аптеката е база за обучение на студенти по фармация.

Екип на болнична аптека:

Велина Григорова – магистър фармацевт, ръководител болнична аптека

Марина Тончева – магистър фармацевт

Тихомир Диков – магистър фармацевт

Глория Атанасова - магистър фармацевт

Елина  Ангелова – помощник фармацевт

Наталия Иванова - помощник фармацевт

Евгения Николова – помощник фармацевт

Relation tags :
Related testimonials
Related specialized centers
Related equipment
Team page :
Banner aside
Banner top :
PopUp :
Related categories for general information
Related categories with internal pages
Related child departments
Related procedures
Related symptoms
Related diagnosis