В Клиничната лаборатория на Сърдечно-съдов център се извършва количествен тест за откриване на специфични антитела IgG, произведени от човешкото тяло в отговор на инфекция SARS-CoV-2.

Тестът е разработен за детекция на вирус-неутрализиращите антитела срещу Spike-протеина на вируса. Тези антитела блокират навлизането на вируса в клетката. 

Диагностичната специфичност на теста е 100%, а диагностичната чувствителност на - 99.87%. Това минимизира възможността за фалшиво отрицателни резултати.

Изследването се извършва чрез автоматизиран хемилуминесцентен метод (CLIA) на аналитична платформа Dimension EXL на фирма Siemens. 

Интерпретация на резултатите:  Стойности под 1.0 U/ml се тълкуват като отрицателни и тези над 1.0 U/ml като положителни. 

До този момент все още няма препоръки за концентрация на вирус неутрализиращи антитела, над която да се приеме наличие на сигурна защита. Поради липсата на международни стандарти всяка компания-производител на такъв диагностичен тест, използва вътрешни стандарти и това прави резултатите, получени с различни аналитични платформи, несравними помежду си. Затова за проследяване на концентрацията на вирус-неутрализиращи антитела във времето трябва да се използва един и същ метод, на един производител, на един и същ производител.

Положителният резултат от IgG  показва вероятна предишна експозиция на инфекция SARS-COV-2, но не изключва възможността за активна инфекция. В зависимост от епидемиологичния контекст и симптоматиката на пациента може да се препоръча RT-PCR тест за идентифициране на вируса.

Препоръчително е тестът да бъде направен при данни за контакт с болен, но не по-рано от 20 дни, както и при данни за пътуване извън страната, но не по-рано от 20 дни. Изследването се назначава също при данни за премината инфекция, която не е идентифицирана и за проверка на имунния статус по отношение на SARS-CoV-2.