Туморен маркер за рак на яйчник

Само Токуда Болница прилага туморен маркер за рак на яйчника

HE4 – нова възможност за лабораторна диагностика на рака на яйчника

д-р Веселина Колева, дм - Началник Клинична лаборатория

Същност

Човешкият епидидимен протеин 4 (HE4) е нискомолекулен гликопротеин (25Kd). Принадлежи към семейството на киселите белтъци. Експресира се от нормалната тъкан на женската полова система – фалопиеви тръби, ендометриум, ендоцервикс, но също и от лигавицата на устната кухина, респираторния тракт и гърдата. Поради  ниското си молекулно тегло НЕ4 може да се установи и в урината.

НЕ4 е изолиран за първи път през 1991 в тъкан на човешкия епидидим. През 2003 година Hellstrȍm и сътрудници установяват ролята му като туморен маркер за рак на яйчника и започва разработката на тест за неговото определяне. През 2005 Scholler и сътрудници разработват ELISA тест за определяне на HE4 в серумни проби. През 2008 Moore и сътрудници публикуват данни, че НЕ4 е най- ефективният туморен маркер за диагностика в ранните фази на карцином на яйчника. Още през същата година тестът за определяне на НЕ4 получава CE марка и американската служба за одобрение на храни и лекарства (FDA) дава одобрението си той да бъде използван като туморен маркер за проследяване на пациентки с рак на яйчника. Две години по-късно D.Rizos публикува проучване за комбинацията на новия маркер с традиционно използвания за диагностика и проследяване на яйчников рак CA125. Резултатите категорично показват, че комбинацията от двата маркера е с по-висока диагностична чувствителност и специфичност отколкото самостоятелното им изследване, особено в по-ранните стадии на заболяването.

Повишени стойности могат да се установят освен при яйчникови тумори и при тумори на белия дроб, дебелото черво и гърдата. Интересно е да се отбележи, че различните хистологични типове овариален карцином имат различна експресия на HE4:

 

100%

 

93%

 

50%

 

0%

 при ендометриален карцином  при серозен карцином  при „clear cell“ карцином при муцинозен карцином

 

Аналитичен принцип:

CMIA – Хемилуминесцентен микрочастичков имунен анализ , Architect Abbott System

Информативна стойност и клинично значение

Изследването на НЕ4 има значение в някой от следните случаи:

За предсказване на риска от рак на яйчника при пациентки с формация (пространство заемащ процес) в областта на малкия таз.

В търсене на маркер, който да подобри чувствителността на СА 125 и да предскаже наличието на овариален карцином в проспективно многоцентрово проучване са сравнени 9 различни маркери: CA125, CA72-4, разтворим мезотелин –зависим пептид, HE4, активин, инхибин, остеопонтин, епидермален растежен фактор и Her2 при 233 жени с данни за туморна маса в областта на аднексите. Резултатите показват че:

  • HE4 има най-висока чувствителност като самостоятелен маркер
  • Комбинацията от CA125 и HE4 увеличава чувствителността в сравнение с използването на който и да е маркер самостоятелно. Добавянето на допълнителни маркери не повишава чувствителността. По-късни проучвания потвърждават стойността на HE4 в откриването на яйчников рак в ранен стадий.
  • Huhtinen и сътрудници установяват допълнителна  роля на комбинацията HE4 и CA125 – да отдиференцира овариален карцином от овариална ендометриозна киста. Серумната концентрация на HE4 значимо се увеличава при пациенти с овариален или ендометриален карцином, но не при яйчников или друг тип ендометриоза. Концентрацията на CA125 се увеличава при пациенти с овариален карцином, с напреднала перитонеална или овариална ендометриоза, но не и при пациентки с ендометриален карцином.

Алгоритъм за оценка на риска от развитие на яйчников карцином (ROMA)

През 2009 проспективно многоцентрово клинично проучване валидира предсказващ модел, на базата на комбинация от CA125 и HE4, за да оцени риска от овариален карцином при жени с формация в малкия таз и ги разпределя в две групи – с нисък и с висок риск.       

Чрез използването на ROMA е създадена възможност за насочване на жени с висок риск към центрове, специализирани в лечението на онкогинекологични тумори.  

HE4 при проследяване на пациентки с епителиален овариален карцином

Настоящи клинични проучвания показват, че HE4  е полезен заедно с CA125 в определянето на отговор към терапията и откриване на рецидив. При мониториране на овариален карцином за клинично значимо се счита повишение в стойностите на маркера с > 25% спрямо предходен резултат и предполага наличие на рецидив или прогресия, а намалението е белег за добър терапевтичен отговор.

HE4 като маркер за ендометроиден карцином

Пациентките от групата с умерен до висок риск (дълбока миометрална инвазия,лимфноваскуларна инвазия и др.) имат полза от изследването на двата маркера  за установяване на заболяването в ранен стадий или съответно за оценка на отговора на лечение и евентуален рецидив. Резултатите следва да се тълкуват заедно с другите клинични и параклинични данни.

Материал за изследване

Серум

Материалът е стабилен на стайна температура до 24 часа, в хладилник до 4 дни, замразен  до 2 месеца.

Очаквани стойности:

Пременопаузални пациентки – HE4 до 70 pMol/L ; ROMA до 7,4% нисък риск

Постменопаузални пациентки – HE4 до 140 pMol/L;ROMA до 25,3 % нисък риск

Време за получаване на готовия резултат :

до 24 часа след постъпване на материала за изследване в лабораторията

ВАЖНО:  НЕ4 и СА 125 трябва да са изследвани на един и същ аналитичен принцип (т.е.на една и съща система). Дискриминационните стойности за оценка на риска ROMA са различни при различните производители на китове.

Свързани отделения