МБАЛ «Токуда Болница София» бе избрана за участие в международен проект Quick, който представлява бенчмарк за постигане на най-улеснен достъп, диагностициране и лечение при мозъчен инсулт. Болниците, които са избрани в България са само две – Токуда и Варненската Света Марина, тъй като те имат най-голям опит в лечението на инсулт със съвременния и ефективен метод – тромболиза. 

 Quick цели да подкрепи обществените здравни инициативи във всяка страна, за да се подобри лечението на мозъчния инсулт – водеща причина за смърт и инвалидизация. Времето от постъпването на пациента в болница до започване на лечението (door to needle time) следва да бъде в рамките на "златния" час 60 минути.

Чрез него ще се анализира логистиката в терапевтичното поведение при инсулт, за да се уточнят забавянията в медицинската помощ при това заболяване и възможностите за намаляването им.

Данните обхващат: доболничната фаза (спешна помощ), фазата на хоспитализация (спешно приемно отделение) и фазата на специализирана медицинска помощ в болницата.

Подобен проект вече се провежда във Франция и се разширява в нови страни: Бразилия, Великобритания и Полша, а от 2014 г. - България, Чехия, Унгария, Румъния, Словения, Украйна и Русия.

Проектът е с продължителност една година и преминава през пет последователни етапа.

Първи етап (2 месеца) - подготовка и планиране. Изготвяне на идентификационен формуляр на болницата ( данни за структура,  брой и разпределение на персонал, работно време ). Ангажиране на основните участници в проекта - спешна помощ, спешно приемно отделение, неврологично отделение, образна диагностика, микробиология, болнична аптека, администрация. Представяне на проекта. Краен срок 20.05.2014г.

Втори етап (3 месеца) - данни за първи анализ. Попълват се 25 въпросника.  Подходящи са всички пациенти, при които има съмнения за инсулт. Във “Въпросник за пациентите с инсулт” се отбелязват различни времеви интервали и фактори. Трябва да бъдат попълнени минимум 25 формуляра за диагностичните одити на Alcimed,, за да е възможен анализ на данните и изготвяне на план за действие. Подходящи за събиране на данните са: невролози, лекари от спешна  помощ, мед.сестри, парамедици. Данните от въпросниците са анонимни. Всеки въпросник ще бъде бъде кодиран и идентифициран с числов код, съответстващ на болничния център за да може да се проследи напредъкът в събирането на  данните (попълнените въпросници). 23.05. - 22.08.2014г.

Трети етап (2 месеца) - анализ на резултатите и изготвяне на препоръки. Всеки център ще бъде анализиран отделно от другите за да се създаде индивидуален план за действие, целящ намаляване на забавянето в болничната помощ. Целта не е сравняване между отделните болници или болнични звена, а подобряване на болничната помощ чрез намаляване на забавянето във всеки участващ център. Ще  бъде предложен план за действие и ще трябва да прецените кои елементи от този план са подходящи за прилагане във вашата болница. Важно е изпълнението на проекта да бъде осъществимо  за съответната болница; Следователно, вашия принос към реализирането на този проект ще бъде от съществено значение.

Четвърти етап (3 месеца) - данни за втори анализ. Попълват се нови 25 въпросника идентични с тези от етап две. 21.11. 2014 - 27.02.2015г.

Пети етап (2 месеца) - анализ на финалните резултати. Анализ на резултатите преди и след препоръките. Нови препоръки. Събраните данни ще бъдат съхранявани анонимно от Alcimed, докато бъдат анализирани и на базата на получените резултати – изготвени планове за действие и заключения, базирани на диагностични сравнения.