Японската болница беше избрана заедно със 199 предприятия от всички отрасли в България

Проект „Превенция за безопасността и здравето при работа” (BG05PO 001-2.3.01) ще бъде осъществен в Токуда Болница с помощта на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на Европейския съюз и Европейска агенция за безопасност и здраве при работа. Японската болница беше одобрена заедно със 199 предприятия от различни сектори за участие в инициативата, съфинансирана от Европейските социални фондове и изпълнявана от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” към Министерство на труда и социалната политика. Основна цел на проекта е да подобри качеството и производителността на труда чрез по-здравословни и безопасни условия на работното място.

Изпълнението на проекта в Токуда вече е в ход. Създадена е Система за управление на безопасност и здраве при работа в съответствие с изискванията на Европейски стандарт ВS OHSAS 18001:2007 и националното законодателство, която предстои да бъде внедрена.

Положителните ефекти, които се очаква да настъпят след изпълнение на поставените цели на проекта включват: по-висока продуктивност и ефективност на дейностите, намаляване на предпоставките за злополуки, травми и професионални заболявания, повишаване мотивираността на служителите чрез по-сигурни и безопасни условия на труд, по-добра организираност и кoнтрол на документооборота, намаляване разходите за управление, планиране, поддръжка и др.

С участието си в проекта Токуда Болница още веднъж доказва своята социална ангажираност към служителите и безупречно следване на стандарти за качество при своето функциониране във всички звена.

Програмата за управление на безопасност и здраве при работа можете да изтеглите оттук:

I. Наръчник на система за управление на безопасността и здравето при работа

     Приложение 1

     Приложение 2

     Приложение 3

 II. Процедури:

     3.1-1 Оценяване на риска за здравето и безопасността

     Приложения: 1, 2, 3, 4, 5

     3.2-1 Нормативни и други изисквания

     Приложения: 1, 2, 3

     3.3-1 Цели и програми по БЗР

     Приложения: 1, 2, 3

     4.1-1 Закупуване

     Приложения: 1

     4.1-2 Инфраструктура

     Приложения: 1, 2, 3

     4.2-1 Компетентност, обучение и осъзнаване

     Приложения: 1, 2, 3, 4