Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет "Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за перитонеална диализа"
 
 
 

Решение за промяна № 309 от 14.10.2014 г.