Следващата стъпка в академичното си развитие направиха началниците на отделението по Медицинска онкология и Клиниката по Дерматология и венерология д-р Желязко Арабаджиев, дм и доц. Здравка Демерджиева, дмн, които вече заемат съответно длъжностите Доцент и Професор

Членовете на научните журита оцениха високо постиженията на кандидатите в областите Онкология и Дерматология и венерология, и безапелационно присъдиха новите им длъжности към Научна организация Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда.

За доц. Арабаджиев научното жури бе в състав: 

Проф. Кирил Драганов, дмн., проф. Цана Бошнакова, дмн, проф. Ташко Делийски, дмн, проф. Антония Цоневска, дм, поф. Иглика Михайлова, дм, доц. Димитър Калев, дм, проф. Жасмина Миланова, дм. 

Доц. Арабаджиев има защитена докторска степен с дисертационен труд на тема “Предиктивна и прогностична стойност на туморинфилтриращите лимфоцити при жени с рак на млечна жлеза” към Медицински университет-Варна. Той представи за рецензиране 58 научни труда с висока стойност, сред които монографии, научни помагала, научни статии, доклади и съобщения от международни и национални научни форуми, в които е първи или единствен автор.

За проф. Демерджиева оценяващите бяха: 

Проф. Николай Цанков, дмн, доц. Развигор Дърленски, дм, проф. Димитър Господинов, дмн, проф. д-р Соня Марина, дм, проф. Евгения Христакиева, дм, доц. Кирил Праматаров, дм, доц. Румяна Трифонова, дм

Проф. Демерджиева има придобита научна и образователна степен Доктор през 2007 г. с дисертация на тема: “Сифилис и системни дерматози - промени в лимфните и кръвоносните съдове”. През 2020 г. защитава и придобива научна степен Доктор на науките с научен труд на тема: “Очни промени и вазографии при пациенти с псориазис.” Доцент по Дерматология и венерология е от 2016 г.  Проф. Демерджиева представи научна продукция от 163 научни труда с общ импакт фактор 18.418.