„Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда” ЕАД, на основание чл.17, ал.1 и ал. 3 от Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, обявява 2 (две) свободни длъжности за лекар – специализант по Акушерство и гинекология към отделение по Обща и гинекологична тазова хирургия и акушерство със зачисляване към МУ – София.

Необходими документи:

  • Заявление свободен текст
  • Диплома за придобита професионална квалификация в Република България или документ, удостоверяващ правото на специализанта да упражнява съответната професия, когато професионалната квалификация е придобита в друга държава
  • Автобиография
  • Удостоверение от Министерство на образованието за владеене на български език и професионална терминология, ако кандидат специализантът е чужд гражданин
  • Мотивационно писмо

Владеенето на английски език (писмено и говоримо) е предимство за кандидата.

Срокът за подаване на документите е 1 (един) месец след публикуване на обявата (до 12.05.2022 г. вкл.). Документите се подават в отдел „Човешки ресурси” на болницата от 08:00 ч. до 16:00 ч. всеки делничен ден. След изтичане на едномесечния срок ще бъде направена проверка на подадените документи.

Всички кандидати с редовни документи ще бъдат допуснати за участие в обявения конкурс по реда на КТ.

Можете да кандидатствате за позициите ТУК.