Спешно отделение

Обслужване на пациентите

Пациентите се насочват към Спешно отделение с екипи и медицински транспорт на Център за спешна медицинска помощ (ЦСМП) или се самонасочват и пристигат със собствен или друг вид транспорт.

Не е необходимо пациентите да се обаждат предварително на телефоните 02/403 4112 или на телефон 02/403 4150 преди да посетят Спешно отделение. За преглед в Спешно отделение не е необходимо записване на час. Тези телефони се използват за допълнителна информация.

При постъпване в Спешно отделение пациентите трябва се регистрират на регистратура Спешно отделение. След медицинския триаж се преценява дали състоянието на пациента е спешно и редът на извършване на прегледи и манипулации се определя според триажната категория (степента на спешност).

Спешен пациент е всеки, при който е налично спешно състояние!

Спешно състояние е всяка остра или внезапно възникнала промяна в здравето на човека, увреждане или друго състояние или обстоятелство, също и усложнение при родилка, застрашаващо здравето и живота на майката и плода, с достатъчна по сила тежест, което да доведе до смърт или до тежки или необратими морфологични и функционални увреждания в жизненоважни функции, загуба на функция на орган или на част от тялото, временна или постоянна инвалидизация, ако не се предприемат незабавни медицински  действия, целящи физиологична стабилност и/или ефективно дефинитивно лечение на пациенти.

Животозастрашаващи състояния и ситуации, изискващи спешна медицинска помощ са:

  • Всички състояния, свързани с нарушаване на съзнанието
  • Състояния с нарушения в дишането
  • Състояния с обилни кръвоизливи
  • Състояния с гърчове
  • Злополуки, политравми
  • Състояния с остра болка в гърдите и/или корема и нестабилни хемодинамични показатели
  • Започващо раждане или аборт

Медицинският триаж е процес на разпределение (сортировка) на пациентите, чрез определяне на медицинския приоритет, в зависимост от степента на спешност. Той се базира на обективни показатели - оценка на ниво на съзнание, артериално налягане, пулс, кислородна сатурация, наличие на кървене и др. Медицинският триаж се извършва от медицинска сестра или лекар.

В България има определени три триажни категории:

  • Критичен спешен пациент (код червено) - обслужва се веднага с приоритет
  • Нестабилен/потенциално нестабилен пациент (код жълто) - пациентът се обслужва до 30 мин.
  • Стабилен спешен пациент (код зелено) - пациентът се обслужва до 120 мин. Всички пациенти с назначени манипулации са в тази група и трябва да изчакат, колкото е необходимо.

Пациентите се обслужват в залата на Спешно отделение не по реда на пристигане, а спрямо триажната категория, в която попадат.