Пластично-възстановителна и естетична хирургия

Реконструкция на гърда

Какво налага хирургичните интервенции на гърдата?

При някои заболявания или травми се образуват тъканни дефекти, които се лекуват именно с методите на пластичната хирургия. Така е и при хирургията на гърдата. Редица туморни заболявания налагат хирургично отстраняване на цялата гърда или на част от нея.

Реконструкция след онкологична операция на гърдата

Развитието на медицината направи възможно възстановяването на цялостта и формата на гърдата, като дори предлага опции за естетична корекция и на здравата гърда. Нещо повече - доказано е, че възстановяването на гърдата е силен мотиватор за извършване на мастектомията и в огромен процент дава сили на пациентките да продължат лечението на карцинома. То има редица предимства за пациентике:

 - възстановява психическия и телесен интегритет на личността

 - премахва нуждата от външни протези

 - дава свобода на движенията и облеклото

 - подобрява сексуалния живот и междуличностовите взаимоотношения

Или накратко казано - цели връщането на пациентите към предишния начин на живот. 

Много изследвания сочат, че не е намерено вредно влияние на извършената реконструкция върху последващата онкологична терапия или преживяемост.

Процесът на реконструкция

Изграждането на гърдата може да стане по три начина:

 - Чрез преместване на собствени тъкани

 - Чрез използване на импланти

 - Чрез комбинация от предишните два метода

Най-често използваните собствени тъкани съдържат части от широкия гръбен или правите коремни мускули, но съществуват и сложни хирургични техники с пренос на отдалечени от гърдата тъкани с изграждане на собствено кръвоснабдяване. Напоследък все повече навлиза изграждането на гърда чрез собствена мастна тъкан, която може и да бъде обогатена с растежни фактори и различни клетъчни популации.

Видове реконструкция според момента на извършване

Като време за извършването различаваме едномоментна и отложена реконструкция.

Едномоментна реконструкция

При едномоментната в един оперативен момент се премахва тумора или цялата засегната област и се възстановява гърдата. Създаденият тъканен дефект най-често не позволява поставянето на трайна протеза. За това се използва тъканен експандер, който постепенно увеличава обема си до желания и след това се замества с гръдна протеза. Съвременните протези са с обвивка от силиконов еластомер, изпълнени с кохезивен силиконов гел, който дори при нарушаване целостта на обвивката не изтича. Предимствата на едномоментната реконструкция са психологични, козметични и финансови. Понякога обаче хирургичната интервенция се допълва от лъчелечение, хормонална или химиотерапия. Едномоментната реконструкция не трябва да забавя или възпрепятства провеждането им.

Отложена реконструкция

Отложената реконструкция се извършва след определен период от време след премахване на тумора. Обикновено пълното оформяне на гърдата става след няколко етапа. Отложената реконструкция се използва в зависиминост от вида и стадия на основното заболяване, както и от необходимостта от провеждане на допълнително лечение /например химиотерапия и лъчетерапия/.

Накрая, като детайлизиране, може да се включат интервенции за симетризация на бюста, изграждане на ареоло-мамеоларен комплекс и др.

Изборът на метод зависи от размера и степен на увисване на другата гърда, възраст и телосложение на пациентката, физическо и емоционално състояние, но в нашите условия и от финансовите възможности на пациента и уменията на хирурга.

Нашият подход е базирана на екипност - достъп на пациентката до пластичен хирург при вземане на решението за отстраняване на тумора и предоперативно уточняване на начините, времето за реконструкция и стойността на интервенциите.