Клинична лаборатория

Тестове за антитела след прекаран COVID-19

С все по-широкото разпространение на инфекцията, броят на хората, прекарали болестта нараства. Това прави важно откриването на антитела и проверката дали имате изграден имунитет, включително след поставяне на ваксина. Тези тестове могат да дадат отговор на въпроса колко време след ваксината се появяват неутрализиращи антитела и колко дълго се задържат в достатъчно висока концентрация, за да осъществяват защитната си функция. 

Гените на SARS CoV-2 кодират 4 основни структурни протеина: S (spike) - шипчест, E (envelope) – белтък на обвивката, M (membrane) – мембранен и N (nucleocapsid)- нуклеокапсиден. 

При инфекция с SARS CoV-2, имунната ни система започва да произвежда специфични антитела срещу антигените на тези вирусни белтъци. Синтезът на антитела от вида IgM и IgG започва почти едновременно. Вече знаем, че има големи различия в концентрацията на тези антитела в кръвта и хронологията на появата им при различните хора. Средното време, в което се наблюдава наличие на антитела, е 14 дни след началото на симптомите на инфекцията. В някои случаи IgM и IgG се установяват още на 5-я ден от появата на симптоми, с достигане на максимална концентрация на 2-3 седмица за IgM и на 3-6 седмица за IgG. 

Вече е известно и кои са антителата със силен неутрализиращ капацитет – това са IgG антителата срещу шипчестия (S) протеин, отговорен за свързването на вируса с клетката гостоприемник и проникването в нея. На базата тях са създадени и одобрените ваксини срещу SARS CoV-2.

В Болница Токуда са налични няколко различни теста за наличие на антитела, всеки от които може да бъде подходящ в определени случаи:

1. Бърз тест за доказване на IgM/IgG антитела срещу COVID-19

Това е качествен имунохроматографски тест за доказване на антитела от класове IgM и IgG. 

Специфичност и чувствителност: 

 • 100% специфичност и 100% диагностична чувствителност и за двата вида антитела във времевия интервал 14-19 дни от появата на симптоми. 

Предимства: 

 • Малко количество на кръвната проба (няколко капки кръв)
 • Бърз резултат (в рамките на 20-30 минути)
 • Отделна информация за наличие на IgM и IgG антитела 

Недостатъци:  

 • Субективно отчитане на резултата с възможност за грешка
 • Сравнително по-ниска аналитична чувствителност
 • Само качествена (не количествена) оценка 

Кога се препоръчва: 

 • При необходимост от много бързо получаване на резултат за потвърждаване или изключване на COVID-19 инфекция при отрицателни антигенен и PCR тестове и клинични симптоми с давност повече от 10 дни.
 • При невъзможност да се вземе по-голямо количество кръвна проба (с обем поне 250 мкл).
 • При извършване на тест до леглото на болния (а не в лаборатория). 

 2. Тест за доказване на антитела срещу COVID-19 с хемилуминесцентен метод

Този  вид тест открива антитела от всички класове имуноглобулини, включително IgG срещу нуклеокапсидния антиген. Извършва се чрез автоматизиран имунохимичен ECLIA (електрохемилуминесцентен) метод на аналитична платформа COBAS 6000 на фирма Roche Diagnostics, Швейцария. Необходими са поне 250 мкл венозна или капилярна кръв. Методът дава възможност за тестване на големи групи от хора за кратко време.

Специфичност и чувствителност: 

 • 100% диагностична чувствителност и 99.8% специфичност на 14-я ден от появата клинични симптоми (при над 50% от пациентите е положителен още на 7-я ден). 

Предимства: 

 • Стандартизирано обективно отчитане на резултатите.
 • Възможност за полуколичествена оценка на концентрацията на антитела и проследяване в динамика на нарастването или намаляването им. 

Недостатък: 

 • Не е възможно да се отдиференцира при положителен тест кой от класовете имуноглобулини е повишен. 

Кога се препоръчва: 

 • При всички случаи, когато има съмнение за прекарана COVID-19 инфекция.
 • Като допълваща диагностика към PCR диагностиката при доказване и проследяване на пациенти с COVID-19 инфекция.
 • При симптоми, съмнителни за COVID-19 инфекция с давност от поне 10 дни, но отрицателен PCR и/или антигенен тест.
 • При проследяване на пациенти с потвърден COVID-19 за доказване наличието на антитела или при обсъждане на лечение с конвалесцентна плазма.
 • При широкомащабни епидемиологични проучвания 

3. Количествен тест за доказване на неутрализиращи антитела срещу шипчестия (spike) протеин

С този тест се определя количеството на IgG антитела срещу антигена на S1 рецептор-свързващия домейн на Spike протеина (шипчестия протеин) на SARS CoV-2. Това са т.нар. неутрализиращи антитела, които блокират вируса преди да се прикрепи и да навлезе в клетката. Точно тези антитела се синтезират в организма след ваксина и засега имат най-голямо значение за състоянието на изградения имунитет. Изследването се извършва чрез автоматизиран хемилуминесцентен метод (CLIA) на аналитична платформа Atellica Solution на фирма Siemens

Специфичност и чувствителност:

 • 96.4% диагностична чувствителност и 99.9% диагностична специфичност.

Предимства:

 • Автоматизиран, стандартизиран, количествен метод.
 • Възможност за получаване на резултат в рамките на час.
 • Позволява количествена оценка на хуморалния имунен отговор на организма след ваксина, както и проследяването му в динамика.
 • Дава информация за продължителността на получения имунитет.  

Недостатък:

 • Може да не покаже положителен резултат в първите 3 седмици от появата на клиничните симптоми, особено при по-леко протичане на заболяването.

Кога се препоръчва:

 • При пациенти, преболедували COVID-19 инфекция преди повече от 1 месец.
 • Поне 2 седмици след поставяне на втора ваксина за оценка на ваксиналния отговор.
 • При история за прекарана преди 3 и повече месеца COVID-19 инфекция и обсъждане на евентуално поставяне на ваксина.
 • При всички случаи, в които е необходимо да се оцени наличието или липсата на вирус-неутрализиращи антитела. 

Как се интерпретират резултатите: 

 • Стойности под 1.0 U/ml се тълкуват като отрицателни и тези над 1.0 U/ml като положителни. 

Към момента все още няма препоръки за концентрация на вирус неутрализиращи антитела, над която да се приеме наличие на сигурна защита. Важно е да се уточни, че поради липсата на международни стандарти всяка компания-производител на такъв диагностичен тест, използва вътрешни стандарти и това прави резултатите, получени с различни аналитични платформи, несравними помежду си. Затова за проследяване на концентрацията на вирус-неутрализиращи антитела във времето трябва да се използва един и същ метод, на един производител на диагностичен кит.


Извършване на тестовете

Тестовете за наличие на антитела на COVID-19 се извършват всеки ден без предватително записване на час и без ограничение във времето в манипулационната на Клинична лаборатория на 1 етаж в Болница Токуда.  

За повече информация: тел. 02/403 4000 и 02/403 4924

Резултати

Резултатите от тестовете за антитела на COVID-19 са готови в рамките на два часа. Те могат да бъдат проверени онлайн с име и парола тук.