Клинична лаборатория

Изследвания

Лабораторията работи с НЗОК, с частни здравноосигурителни фондове, корпоративни клиенти в рамките на профилактичната програма на болницата и с пациенти от платения прием.

Малки деца и бебета също могат да бъдат изследвани в "Клинична лаборатория", тъй като апаратурата в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда дава възможност за извършване на голям брой анализи от малки обеми кръв.

Висококвалифицираният екип на Клинична лаборатория консултира безплатно пациентите при назначаването на изследвания и интерпретацията на получените резултати.

Безопасността за здравето на пациентите е гарантирана чрез използването на игли и епруветки за еднократна употреба (затворена система за взимане на кръв) при стриктно спазване на правилата за вътреболнична хигиена.

Тук се изследва нов туморен маркер за рак на яйчника.
Гамата от предлагани изследвания се допълва постоянно. 

Хематология 
ПКК с автоматично диференциално броене8,00
СУЕ4,00
Диференциално броене на левкоцити – микроскопски6,50
Морфология на еритроцити – микроскопски6,50
Тромбоцити (Tr) – камерно броене6,50
Ретикулоцити (Rt) – автоматично броене5,50
Кръвно газов анализ: артериален, капилярен или венозен18,00
  
Клинична химия 
Гликиран хемоглобин – HbA1С (%)15,00
Глюкоза4,00
Креатинин4,00
Урея4,00
Пикочна Киселина4,00
Общ белтък4,00
Албумин4,00
Билирубин – общ4,00
Билирубин – директен4,00
Холестерол4,00
HDL-холестерол7,50
LDL-холестерол7,00
Триглицериди4,00
Липиден профил16,00
АПО – В10017,00
АПО – А I25,00
Липопротеин (а)25,00
Лактат8,50
Амоняк18,00
АСАТ4,00
АЛАТ4,00
ГГТ4,00
АФ4,00
ЛДХ4,00
КК4,00
КК–МВ7,00
Алфа-амилаза7,50
Алфа–амилаза, панкреасна7,50
Липаза7,00
Холинестераза13,00
Аденозин-дезаминаза в серум или пунктат40,00
Глюкозо-6-фосфат-дехидрогеназа25,00
Амилоид А, серум45,00
Ангиотензин конвертаза (АСЕ) в ликвор42,00
Ангиотензин конвертаза (АСЕ)37,00
  
Елeктролити и олигоелементи  
Калий4,50
Натрий4,50
Калий (K) и Натрий (Na) комплексно7,50
Хлориди4,00
Общ калций4,00
Йонизиран калций (iCa++)6,00
Магнезий (Mg)4,00
Неорганичен фосфат5,00
Желязо (Fe)6,00
ТЖСК8,50
Мед22,00
Мед в диуреза25,00
Цинк22,00
Селен60,00
Селен-урина60,00
Сяра130,00
Олово35,00
Живак72,00
Арсен60,00
Арсен-урина72,00
Алуминий39,00
Алуминий-урина39,00
  
Кръвосъсирване – скрининг  
Време кървене3,00
Протромбиново време (INR)4,00
АPTT4,00
Фибриноген7,00
Тромбиново време8,00
Анти-фактор Ха активност30,00
Анти-Xa при терапия с Apixaban (Eliquis)30,00
Анти-Xa при терапия с Rivaroxaban (Xarelto)30,00
Д-димер20,00
FDP – Фибрин деградационни продукти - полуколичествено20,00
FM – фибрин мономер - полуколичествено20,00
Тромботест – капилярна кръв10,00
  
Кръвосъсирване – специализирани изследвания  
Антитромбин III27,00
Протеин C /PrC/33,00
Свободен Протеин S /PrS free/37,00
Фактор V Leiden PCR42,00
Мутация MTHFR (A1298C + C677T)47,00
Протромбин Мутация G20210A42,00
Мутация PAI-1 4G/5G42,00
Лупус антикоагулант30,00
Пакетна услуга - генетични маркери за тромбофилии155,00
  
  
Функционални тестове 
Кръвно захарен профил – 3-кратен7,50
ОГТТ с инсулинови нива60,00
ОГТТ7,50
Креатининов клирънс10,00
  
Сърдечни маркери  
BNP50,00
Високочувствителен Тропонин I25,00
КК – МВ маса16,00
Миоглобин25,00
Високо-чувствителен CRP10,00
  
Маркери на възпалението и специфични протеини  
CRP10,00
Преалбумин30,00
Прокалцитонин38,00
Интерлевкин 635,00
Ревматоиден фактор14,00
Антистрептолизин (ASO)14,00
Анти-CCP32,00
Хаптоглобин24,00
Aлфа-1-антитрипсин25,00
Церулоплазмин30,00
Цистатин С30,00
NGAL – урина60,00
Алфа-1 микроглобулин, урина43,00
Алфа-2 макроглобулин29,00
Бета-амилоид, ликвор115,00
Тау протеин, ликвор115,00
Тау протеин-фосфорилиран, ликвор115,00
Retinol-binding protein, урина37,00
Leptin110,00
Адипонектин147,00
  
Метаболитни маркери 
C-peptide25,00
Инсулин22,00
Хомоцистеин35,00
Фолиева киселина24,00
Фолиева киселина в еритроцити55,00
Витамин В 1220,00
Витамин А (Retinol)50,00
Витамин В6 (Pyridoxal Phosphate)78,00
Витамин Е (Alpha-Tocopherol)50,00
Витамин С (Ascorbic Acid)50,00
Метил-малонова киселина (MMA), серум60,00
Метил-малонова киселина (MMA), урина60,00
Трансферин13,00
Феритин23,00
sTfR (разтворим рецептор на трансферина)45,00
Еритропоетин43,00
Active B12 (Холотранскобаламин)36,00
  
Маркери на костната обмяна  
25 OH витамин Д32,00
Остеокалцин35,00
Бета – Cross Laps27,00
  
Тиреоидни хормони  
TSH18,00
FT418,00
FT318,00
Anti-TG/TAT/23,00
Anti-TPO/MAT/23,00
Анти ТСХ рецепторни анитела (TRAb)38,00
Тиреоглобулин25,00
  
Полови хормони  
17-алфа-ОН-прогестерон32,00
4-Андростендион30,00
B-hCG21,00
LH (лутеинизиращ хормон)19,00
FSH (фоликуло-стимулиращ хормон)19,00
Прогестерон19,00
Пролактин19,00
Естрадиол19,00
Тестостерон19,00
Свободен тестостерон42,00
Дихидротестостерон49,00
SHBG27,00
DHEA-S24,00
Inhibin B60,00
Анти-Мюлеров хормон (AMH)48,00
  
Други хормони  
Соматотропен хормон30,00
IGF I30,00
IGF – binding protein 325,00
Алдостерон45,00
Ренин48,00
ACTH32,00
Паратхормон(PTH)24,00
Кортизол – серум22,00
Кортизол – урина 24 ч,22,00
Нефрини – урина75,00
Антидиуретичен хормон (АДХ)30,00
  
Туморни маркери  
PSA-total21,00
PSA-free25,00
AFP24,00
CA-19-923,00
CA 15-323,00
CA 12523,00
HE 455,00
CEA23,00
Бета-2-микроглобулин30,00
SCC30,00
NSE32,00
Cyfra 21-130,00
CA 72-429,00
Гастрин95,00
Глюкагон82,00
Калцитонин35,00
Серотонин, серум85,00
5-ХИОК, урина85,00
S-10060,00
Chromogranin A98,00
Хомованилова киселина (HVA)37,00
Ванилбадемова киселина (VMA)28,00
  
Имунология / Хуморален имунитет  
Ig G - серум15,00
Ig A - серум15,00
Ig M - серум15,00
Ig E - серум30,00
Комплемент С316,00
Комплемент С416,00
Пакет свободни леки вериги – количествено определяне и отношение95,00
Пакет имуноглобулини (IgG+IgM+IgA)37,00
Пакет хуморален имунитет (IgG+IgМ+IgA+C3+C4)60,00
  
Клетъчен имунитет и флоуцитометрия  
Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити – стандартен панел92,00
Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити – стандартен панел с абсолютен брой105,00
Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити – разширен панел с абсолютен брой128,00
Флоуцитометрично имунофенотипизиране на NK/TNK клетки95,00
Репродуктивен имунофенотип (T, Th, Ts/c, B, NK, NKT, Тact, NK act), с абсолютен брой115,00
Флоуцитометрично определяне на Т-лимфоцитна активация88,00
Флоуцитометрично определяне на Т-клетъчна функционална активност (спонтанна и митоген-индуцирана продукция на IFN-g)128,00
  
Флоуцитометрично определяне на алерген-специфична базофилна дегранулация82,00
Имунофенотипизиране на кръв/костен мозък с флоуцитометрия (разширен панел) при лимфопролиферативни заболявания300,00
Имунофенотипизиране на кръв/костен мозък с флоуцитометрия (10 параметъра) при остри левкемии520,00
Флоуцитометричен панел за мониториране на лимфопролиферативно заболяване209,00
  
Автоантитела  
Криоглобулини - качествен тест19,00
Анти-нуклеарни антитела (ANA) - скрининг30,00
Анти-нуклеарни антитела (ANA) профил 1565,00
Анти-нуклеарни антитела (ANA) профил 1878,00
Анти-хистонови антитела37,00
Анти-глиадинoви антитела (IgA)37,00
Анти-париетално клетъчни антитела37,00
Анти-интринзик фактор антитела37,00
Анти-инсулинови антитела37,00
Антитела срещу островните клетки на панкреаса125,00
Анти-GAD II (GAD65) антитела90,00
Anti-Zinc Transporter 8 Antibody (ZnT8)80,00
Anti-Tyrosine Phosphatase (IA2) Antibody115,00
Анти-ганглиозидни антитела IgG/IgM- профил150,00
Анти-невронални антитела  разширен профил82,00
Автоимунен чернодробен профил (AMA M2 LKM-1  LC-1  SLA/LP)65,00
Автоимунен чернодробен профил  разширен (AMA M2  M2-3E  LKM-1  LC-1  SLA/LP  M2-3E  Sp100  PML  gp 210  Ro-52)82,00
Типизиране на HLA-B2736,00
Антифосфолипидни антитела49,00
Антикардиолипинови антитела25,00
Анти-бета 2 Гликопротеин I антитела30,00
Анти-неутрофилни цитоплазмени антитела (ANCA)35,00
Анти-гладкомускулни антитела (ASMA)60,00
Анти-митохондриални антитела (AMA)32,00
Антитела срещу двойноверижна ДНК (Anti ds DNA)60,00
Анти SS-A / Ro антитела49,00
Анти SS-B / La антитела49,00
Анти Sm / RNP49,00
Анти SM антитела49,00
Анти ScL70 антитела49,00
Анти Аквапорин-4-антитела (NMO-IgG-antibody)97,00
Автоантитела срещу ацетил холинов рецептор65,00
Anti tTG IgA - количествен тест32,00
Anti tTG IgG - количествен тест29,00
Anti-MuSK Antibody65,00
Анти-ретикулинови антитела50,00
Anti-Gliadin IgG37,00
Anti-MOG ( Myelinoligodendrocyti glycoprotein)130,00
Анти-ендомизиумни антитела (EMA) IgA28,00
Анти-ендомизиумни антитела (EMA) IgG28,00
  
Алергии 
Панели за определяне на IgE-специфични антитела  
Инхалаторен полени (21 алергенни екстракта)76,00
Инхалаторен битови (21 алергенни екстракта)76,00
Инхалаторен педиатричен (21 алергенни екстракта)76,00
Молекулярни полени (11 алергенни компонента)71,00
Атопия (21 алергенни екстракта)76,00
Атопия разширен (21 алергенни екстракта)76,00
Атопия 55125,00
Кръстосана реактивност (21 алергенни екстракта)76,00
Атопия педиатричен (28 алергенни екстракта)76,00
Инсекти (3 алергенни екстракта)31,00
Молекулярни инсекти (5 алергенни компонента )82,00
Храни (21 алергенни екстракта)81,00
Храни 2 (21 алергенни екстракта)81,00
Количествено определяне на IgE-специфични антитела с метод ImunoCAP – всеки по37,00
Хистамин 
ECP43,00
Панел ALEXA - 282 алергена365,00
Histamine, плазма/урина88,00
  
Електрофореза  
Eлектрофореза на алкални хемоглобини – таласемия HbA227,00
Електрофореза – серум29,00
Електрофореза – урина48,00
Електрофореза – ликвор81,00
Имунофиксационна електрофореза на серум82,00
Имунофиксационна електрофореза на урина94,00
  
Лекарствено мониториране  
Дигоксин21,00
Карбамазепин24,00
Валпроева киселина25,00
Циклоспорин50,00
Фенобарбитал49,00
Ванкомицин25,00
Адалимумаб90,00
Анти-Адалимумаб антитела95,00
Инфликсимаб серум125,00
Анти-Инфликсимаб антитела125,00
  
Вирусология и серология  
Anti-HAV IgM25,00
Anti-HAV total23,00
HBsAg16,00
Anti-HCV25,00
HIV 1/219,00
Anti-HBc25,00
Anti-HBc - IgM25,00
Anti-HBs24,00
HBeAg24,00
Anti-HBe24,00
Количествено определяне на HBsAg50,00
Anti-HDV total24,00
Anti-HDV IgM24,00
Anti-HEV IgM21,00
Рубеола IgG23,00
Рубеола IgM23,00
Токсоплазмоза IgG23,00
Токсоплазмоза IgM23,00
CMV IgG23,00
CMV IgM24,00
Херпес симплекс тип 1 IgM27,00
Херпес симплекс тип 2 IgM27,00
Херпес симплекс тип 1 IgG27,00
Херпес симплекс тип 2 IgG27,00
Xерпес зостер IgG30,00
Херпес зостер IgM30,00
Морбили IgG31,00
Морбили IgM31,00
Паротит (Заушка) IgG35,00
Паротит (Заушка) IgM35,00
Антитела срещу сифилис – серологично изследване18,00
Anti - HTLV I/II60,00
EBV VCA IgG24,00
EBV VCA IgM24,00
EBV EBNA - 1 IgG26,00
HBV - PCR количествен155,00
HCV - PCR количествен155,00
CMV – PCR количествен185,00
HIV 1 – PCR количествен190,00
EBV – PCR количествен190,00
VZV – PCR количествен190,00
JC Virus DNA (PCR), ликвор130,00
JC Virus DNA (PCR), серум130,00
JC Virus DNA (PCR),урина130,00
RT-PCR за COVID-19 - при семейно или групово изследване90,00
RT-PCR за COVID-19
99,00
Антитела срещу COVID-19, хемилуминисцентен метод17,00
  
Урина   
Mикроалбуминурия14,00
Общ белтък – 24-часова урина5,00
Химично изследване със сухи тестове комплексно 10 параметъра4,00
Седимент – ориентировъчен4,00
Калий – урина4,50
Натрий – урина4,50
Калций – урина5,50
Неорганичен фосфат – урина6,00
Креатинин - урина5,00
Урея – урина6,00
Пикочна киселина – урина5,00
Амилаза – урина8,00
Тест за наркотици в урината – 8 показателя AMP  BAR  BZO  COC  MET  MTD  OPI  THC25,00
Сулфити в диуреза48,00
Оксалат в диуреза40,00
Цистин в диуреза40,00
Хемосидерин в урина (оцв.за желязо)40,00
Цитрат в диуреза40,00
Анализ на бъбречни конкременти32,00
  
Пунктат /Асцит  
Относително тегло – пунктат4,00
pH – пунктат4,00
Броене клетки в пунктат – апаратно6,50
Албумин – пунктат4,00
Амилаза – пунктат7,50
Глюкоза – пунктат4,00
Креатинин – пунктат4,00
ЛДХ – пунктат4,00
Холестерол – пунктат4,00
Общ белтък – пунктат4,00
Диференциално броене на клетки в храчка/ пунктат20,00
Диференциално броене на клетки в назален лаваж20,00
  
Ликвор 
 Protein 14-3-3 (CJD) (Western blot)190,00
 LGI1 (Leucine-rich glioma inactivated protein 1) Antibody145,00
 Glutamate Receptor Antibody (Type NMDA)145,00
CASPR2 (Contactin-Associated Protein 2) Antibody150,00
  
Други изследвания  
Окултни кръвоизливи8,00
Комбиниран тест за хемоглобин  трансферин  калпротектин и лактоферин в изпражнение39,00
Биохимичен скрининг на бременността – I-ви триместър49,00
Биохимичен скрининг на бременността – II-ри триместър49,00
QuantiFERON – TB Gold125,00
Непоносимост към храни190,00
Потен тест - Nanoduct90,00
Fibro Max260,00
Fibro Test185,00
Аминокиселинен профил, Серум40,00
Omega 397,00
Omega 697,00
Вземане на биологичен материал и екарисаж10,00