Клинична лаборатория

Изследвания

Лабораторията работи с НЗОК, с частни здравноосигурителни фондове, с корпоративни клиенти в рамките на профилактичната програма на болницата и с пациенти от платения прием.

Малки деца и бебета също могат да бъдат изследвани в "Клинична лаборатория", тъй като апаратурата в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда дава възможност за извършване на голям брой анализи от малки обеми кръв.

Висококвалифицираният екип на Клинична лаборатория консултира безплатно пациентите при назначаването на изследвания и интерпретацията на получените резултати.

Безопасността за здравето на пациентите е гарантирана чрез използването на игли и епруветки за еднократна употреба (затворена система за взимане на кръв) при стриктно спазване на правилата за вътреболнична хигиена.

Тук се изследва нов туморен маркер за рак на яйчника.
Гамата от предлагани изследвания се актуализира постоянно. 

Хематология 
ПКК с автоматично диференциално броене8,00
СУЕ4,50
Диференциално броене на левкоцити – микроскопски7,00
Морфология на еритроцити – микроскопски7,00
Тромбоцити (Tr) – камерно броене6,50
Ретикулоцити (Rt) – автоматично броене7,00
Кръвно газов анализ: артериален, капилярен или венозен19,00
Метхемоглобин 16,00
  
Клинична химия 
Гликиран хемоглобин – HbA1С (%)16,00
Глюкоза4,50
Креатинин4,50
Урея4,50
Пикочна Киселина4,50
Общ белтък4,50
Албумин4,50
Билирубин – общ4,50
Билирубин – директен4,50
Холестерол4,50
HDL-холестерол8,00
LDL-холестерол7,50
Триглицериди4,50
Липиден профил17,00
АПО – В10018,00
АПО – А I26,00
Липопротеин (а)26,00
Лактат9,00
Амоняк19,00
АСАТ4,50
АЛАТ4,50
ГГТ4,.50
АФ4,50
ЛДХ4,50
КК4,50
КК–МВ7,50
Алфа-амилаза8,00
Алфа–амилаза, панкреасна8,00
Липаза7,50
Холинестераза14,00
Аденозин-дезаминаза в серум или пунктат40,00
Глюкозо-6-фосфат-дехидрогеназа26,00
Амилоид А, серум45,00
Ангиотензин конвертаза (АСЕ) в ликвор42,00
Ангиотензин конвертаза (АСЕ)39,00
Бикарбонати6,50
Осмолалитет серум, изчислен 13,00
Лизозим58,00
Жлъчни киселини - серум, на гладно40,00
  
Елeктролити и олигоелементи  
Калий4,50
Натрий4,50
Калий (K) и Натрий (Na) комплексно8,00
Хлориди4,50
Общ калций4,50
Йонизиран калций (iCa++)6,50
Магнезий (Mg)4,50
Магнезий в еритроцити125,00
Неорганичен фосфат5,50
Желязо (Fe)6,50
ТЖСК9,00
Мед23,00
Мед в диуреза25,00
Цинк24,00
Цинк в еритроцити70,00
Селен63,00
Селен-урина60,00
Сяра137,00
Олово37,00
Живак76,00
Арсен63,00
Арсен-урина72,00
Алуминий41,00
Алуминий-урина41,00
  
Кръвосъсирване – скрининг  
Време кървене3,50
Протромбиново време (INR)4,50
АPTT4,50
Фибриноген7,50
Тромбиново време8,50
Анти-фактор Ха активност30,00
Анти-Xa при терапия с Apixaban (Eliquis)30,00
Анти-Xa при терапия с Rivaroxaban (Xarelto)30,00
Д-димер21,00
FDP – Фибрин деградационни продукти - полуколичествено21,00
FM – фибрин мономер - полуколичествено21,00
Тромботест – капилярна кръв11,00
  
Кръвосъсирване – специализирани изследвания  
Антитромбин III28,00
Протеин C /PrC/35,00
Свободен Протеин S /PrS free/39,00
Фактор V Leiden PCR44,00
Мутация MTHFR (A1298C + C677T)49,00
Протромбин Мутация G20210A44,00
Мутация PAI-1 4G/5G44,00
Лупус антикоагулант32,00
Пакетна услуга - генетични маркери за тромбофилии160,00
Anti-Xa при терапия с LMWH32,00
Anti-Xa при терапия с Apixaban (Eliquis)32,00
Anti-Xa при терапия с Rivaroxaban (Xarelto)32,00
C1-естеразен инхибитор, % активност32,00
C1-естеразен инхибитор, антиген47,00
Фактор ХІІІ, мутация V34L 44,00
Фактор фон Вилебранд, активност95,00
Фактор фон Вилебранд, антиген47,00
Тромбоцитна активност при лечение с Aspirin (ASPI test)34,00
Тромбоцитна активност при лечение с клопидогрел (Plavix) или (Antistenocardin) - ADP test34,00
  
Функционални тестове 
Кръвно захарен профил – 3-кратен8,00
ОГТТ с инсулинови нива63,00
ОГТТ8,00
Креатининов клирънс11,00
Инсулин - трикратно определяне след ОГТТ59,00
  
Сърдечни маркери  
BNP53,00
Високочувствителен Тропонин I26,00
КК – МВ маса17,00
Миоглобин25,00
Високо-чувствителен CRP11,00
  
Маркери на възпалението и специфични протеини  
CRP9,00
Преалбумин32,00
Прокалцитонин40,00
Интерлевкин 637,00
Ревматоиден фактор15,00
Антистрептолизин (ASO)15,00
Анти-CCP37,00
Хаптоглобин25,00
Aлфа-1-антитрипсин26,00
Церулоплазмин37,00
Цистатин С32,00
NGAL – урина60,00
Алфа-1 микроглобулин, урина43,00
Алфа-2 макроглобулин30,00
Бета-амилоид, ликвор115,00
Тау протеин, ликвор115,00
Тау протеин-фосфорилиран, ликвор115,00
Retinol-binding protein, урина37,00
Leptin110,00
Адипонектин147,00
  
Метаболитни маркери 
C-peptide26,00
Инсулин23,00
Хомоцистеин37,00
Фолиева киселина25,00
Фолиева киселина в еритроцити58,00
Витамин В 1223,00
Витамин А (Retinol)53,00
Витамин В6 (Pyridoxal Phosphate)82,00
Витамин Е (Alpha-Tocopherol)53,00
Витамин С (Ascorbic Acid)53,00
Метил-малонова киселина (MMA), серум63,00
Метил-малонова киселина (MMA), урина60,00
Трансферин14,00
Феритин24,00
sTfR (разтворим рецептор на трансферина)47,00
Еритропоетин45,00
Active B12 (Холотранскобаламин)38,00
  
Маркери на костната обмяна  
25 OH витамин Д32,00
Остеокалцин37,00
Бета – Cross Laps28,00
  
Тиреоидни хормони  
TSH18,00
FT419,00
FT319,00
Anti-TG/TAT/24,00
Anti-TPO/MAT/24,00
Анти ТСХ рецепторни анитела (TRAb)40,00
Тиреоглобулин26,00
Reverse T3 (rT3)70,00
  
Полови хормони  
17-алфа-ОН-прогестерон34,00
4-Андростендион32,00
B-hCG22,00
LH (лутеинизиращ хормон)20,00
FSH (фоликуло-стимулиращ хормон)20,00
Прогестерон20,00
Пролактин20,00
Естрадиол20,00
Тестостерон20,00
Свободен тестостерон44,00
Дихидротестостерон51,00
SHBG28,00
DHEA-S25,00
DHEA-free84,00
Inhibin B63,00
Анти-Мюлеров хормон (AMH)50,00
  
Други хормони  
Соматотропен хормон32,00
IGF I32,00
IGF – binding protein 326,00
Алдостерон47,00
Ренин50,00
ACTH34,00
Паратхормон(PTH)25,00
Кортизол – серум23,00
Кортизол – урина 24 ч.23,00
Нефрини – урина79,00
Антидиуретичен хормон (АДХ)32,00
11-Deoxycortisol155,00
  
Туморни маркери  
PSA-total22,00
PSA-free26,00
AFP25,00
CA-19-924,00
CA 15-324,00
CA 12524,00
HE 458,00
CEA24,00
Бета-2-микроглобулин32,00
SCC32,00
NSE34,00
Cyfra 21-132,00
CA 72-430,00
Гастрин100,00
Глюкагон86,00
Калцитонин37,00
Серотонин, серум89,00
5-ХИОК, урина89,00
S-10063,00
Chromogranin A98,00
Катехоламини, плазма77,00
Хомованилова киселина (HVA)39,00

Ванилбадемова киселина (VMA)

29,00
  
Имунология / Хуморален имунитет  
Ig G - серум16,00
Ig A - серум16,00
Ig M - серум16,00
Ig E - серум30,00
Комплемент С317,00
Комплемент С417,00
Пакет свободни леки вериги – количествено определяне и отношение100,00
Пакет имуноглобулини (IgG+IgM+IgA)39,00
Пакет хуморален имунитет (IgG+IgМ+IgA+C3+C4)63,00
  
Клетъчен имунитет и флоуцитометрия  
HLA-B 2745,00
Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити – стандартен панел110,00
Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити – стандартен панел с абсолютен брой110,00
Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити – разширен панел с абсолютен брой134,00
Флоуцитометрично имунофенотипизиране на NK/TNK клетки100,00
Репродуктивен имунофенотип (T, Th, Ts/c, B, NK, NKT, Тact, NK act), с абсолютен брой120,00
Флоуцитометрично определяне на Т-лимфоцитна активация92,00
Флоуцитометрично определяне на Т-клетъчна функционална активност (спонтанна и митоген-индуцирана продукция на IFN-g)134,00
  
Флоуцитометрично определяне на алерген-специфична базофилна дегранулация86,00
Имунофенотипизиране на кръв/костен мозък с флоуцитометрия (разширен панел) при лимфопролиферативни заболявания315,00
Имунофенотипизиране на кръв/костен мозък с флоуцитометрия (10 параметъра) при остри левкемии546,00
Флоуцитометричен панел за мониториране на лимфопролиферативно заболяване219,00
  
Автоантитела  
Криоглобулини - качествен тест20,00
Анти-нуклеарни антитела (ANA) - скрининг32,00
Анти-нуклеарни антитела (ANA) профил 1568,00
Анти-нуклеарни антитела (ANA) профил 1882,00
Анти-хистонови антитела39,00
Анти-глиадинoви антитела (IgA)39,00
Анти-париетално клетъчни антитела39,00
Анти-интринзик фактор антитела39,00
Анти-инсулинови антитела47,00
Антитела срещу островните клетки на панкреаса131,00
Анти-GAD II (GAD65) антитела95,00
Anti-Zinc Transporter 8 Antibody (ZnT8)84,00
Anti-Tyrosine Phosphatase (IA2) Antibody121,00
Анти-ганглиозидни антитела IgG/IgM- профил158,00
Анти-невронални антитела  разширен профил86,00
Автоимунен чернодробен профил (AMA M2 LKM-1  LC-1  SLA/LP)68,00
Автоимунен чернодробен профил  разширен (AMA M2  M2-3E  LKM-1  LC-1  SLA/LP  M2-3E  Sp100  PML  gp 210  Ro-52)86,00
Типизиране на HLA-B2736,00
Антифосфолипидни антитела51,00
Антикардиолипинови антитела26,00
Анти-бета 2 Гликопротеин I антитела30,00
Анти-неутрофилни цитоплазмени антитела (ANCA)37,00
Анти-гладкомускулни антитела (ASMA)63,00
Анти-митохондриални антитела (AMA)34,00
Антитела срещу двойноверижна ДНК (Anti ds DNA)60,00
Анти SS-A / Ro антитела49,00
Анти SS-B / La антитела49,00
Анти Sm / RNP49,00
Анти SM антитела49,00
Анти ScL70 антитела49,00
Анти Аквапорин-4-антитела (NMO-IgG-antibody)97,00
Автоантитела срещу ацетил холинов рецептор68,00
Anti tTG IgA - количествен тест32,00
Anti tTG IgG - количествен тест29,00
Anti-MuSK Antibody68,00
Анти-ретикулинови антитела50,00
Anti-Gliadin IgG39,00
Anti-MOG ( Myelinoligodendrocyti glycoprotein)137,00
Анти-ендомизиумни антитела (EMA) IgA29,00
Анти-ендомизиумни антитела (EMA) IgG29,00
  
Алергии 
Панели за определяне на IgE-специфични антитела  
Инхалаторен полени (21 алергенни екстракта)80,00
Инхалаторен битови (21 алергенни екстракта)80,00
Инхалаторен педиатричен (21 алергенни екстракта)80,00
Молекулярни полени (11 алергенни компонента)75,00
Атопия (21 алергенни екстракта)82,00
Атопия разширен (21 алергенни екстракта)76,00
Атопия 55130,00
Кръстосана реактивност (21 алергенни екстракта)80,00
Атопия педиатричен (28 алергенни екстракта)82,00
Инсекти (3 алергенни екстракта)33,00
Молекулярни инсекти - 5 алергенни компонента86,00
Молекулярен панел - 7 алергенни компонента77,00
Молекулярен педиатричен 65,00
Храни (21 алергенни екстракта)85,00
Храни 2 (21 алергенни екстракта)85,00
Количествено определяне на IgE-специфични антитела 39,00
IgE - серум32,00
ECP45,00
Триптаза, серум61,00
Панел ALEXA - 282 алергена390,00
Histamine, плазма/урина92,00
Пакет диагностика ангиоедем252,00
  
Електрофореза  
Eлектрофореза на алкални хемоглобини – таласемия HbA242,00
Електрофореза – серум42,00
Електрофореза – урина74,00
Електрофореза – ликвор85,00
Имунофиксационна електрофореза на серум105,00
Имунофиксационна електрофореза на урина116,00
Електрофореза на изоензими на алкална фосфатаза63,00
  
Лекарствено мониториране  
Дигоксин22,00
Карбамазепин28,00
Валпроева киселина26,00
Циклоспорин53,00
Фенобарбитал51,00
Ванкомицин26,00
Адалимумаб95,00
Анти-Адалимумаб антитела100,00
Инфликсимаб серум130,00
Анти-Инфликсимаб антитела130,00
Итраконазол97,00
  
Вирусология и серология  
Anti-HAV IgM26,00
Anti-HAV total24,00
HBsAg17,00
Anti-HCV26,00
HIV 1/220,00
Anti-HBc26,00
Anti-HBc - IgM26,00
Anti-HBs23,00
HBeAg25,00
Anti-HBe25,00
Количествено определяне на HBsAg50,00
Anti-HDV total25,00
Anti-HDV IgM27,00
Anti-HEV IgM22,00
Рубеола IgG24,00
Рубеола IgM24,00
Токсоплазмоза IgG24,00
Токсоплазмоза IgM24,00
CMV IgG24,00
CMV IgM25,00
Херпес симплекс тип 1 IgM28,00
Херпес симплекс тип 2 IgM28,00
Херпес симплекс тип 1 IgG28,00
Херпес симплекс тип 2 IgG28,00
Xерпес зостер IgG32,00
Херпес зостер IgM32,00
Морбили IgG33,00
Морбили IgM33,00
Паротит (Заушка) IgG37,00
Паротит (Заушка) IgM37,00
Антитела срещу сифилис – серологично изследване19,00
Anti - HTLV I/II131,00
EBV VCA IgG25,00
EBV VCA IgM25,00
EBV EBNA - 1 IgG27,00
HBV - PCR количествен160,00
HCV - PCR количествен160,00
CMV – PCR количествен194,00
HIV 1 – PCR количествен200,00
EBV – PCR количествен200,00
VZV – PCR количествен200,00
JC Virus DNA (PCR), ликвор137,00
JC Virus DNA (PCR), серум137,00
JC Virus DNA (PCR),урина137,00
RT-PCR за COVID-19 - при семейно или групово изследване90,00
RT-PCR за COVID-19
104,00
RT-PCR за COVID-19, Омикрон129,00
Антитела срещу COVID-19, хемилуминисцентен метод18,00
Комбиниран ПСР тест за грип А, Б и Covid-19158,00
IgG антитела срещу spike S-1/RBD на SARS CoV-2, количествено 32,00
Комбиниран PCR тест срещу Covid-19, RSV, грип А и В170,00
EBV VCA IgG-avidity30,00
CMV IgG - avidity30,00
VZV IgG - avidity30,00
  
Урина   
Mикроалбуминурия15,00
Общ белтък – 24-часова урина5,50
Химично изследване със сухи тестове комплексно 10 параметъра4,50
Седимент – ориентировъчен4,50
Калий – урина5,00
Натрий – урина5,00
Калций – урина6,00
Неорганичен фосфат – урина6,50
Креатинин - урина5,50
Урея – урина6,00
Пикочна киселина – урина5,50
Амилаза – урина8,50
Тест за наркотици в урината – 8 показателя AMP  BAR  BZO  COC  MET  MTD  OPI  THC26,00
Сулфити, урина48,00
Оксалат в диуреза42,00
Цистин в диуреза42,00
Хемосидерин в урина (оцв.за желязо)40,00
Цитрат в диуреза42,00
Анализ на бъбречни конкременти32,00
Мед в диуреза26,00
Фенол, урина22,00
Осмолалитет урина, изчислен13,00
Панел Катехоламини и метаболити, 24 ч. урина95,00
Цистин/креатинин40,00
Цитрат/креатинин40,00
  
Пунктат /Асцит  
Относително тегло – пунктат4,50
pH – пунктат4,50
Броене клетки в пунктат – апаратно7,00
Албумин – пунктат4,50
Амилаза – пунктат8,00
Глюкоза – пунктат4,50
Креатинин – пунктат4,50
ЛДХ – пунктат4,50
Холестерол – пунктат4,50
Общ белтък – пунктат4,50
Диференциално броене на клетки в храчка/ пунктат20,00
Диференциално броене на клетки в назален лаваж20,00
  
Ликвор 
 Protein 14-3-3 (CJD) (Western blot)200,00
  
  
  
 Епщайн-Бар вирус IgG в ликвор76,00

 Панел автоимунни енцефалити, ликвор

900,00
Нативна спектрофотометрия на ликвор25,00
Белтък, ликвор7,00
Глюкоза, ликвор4,50
Диференциално броене на /клетки/ ликвор12,00
Калий, ликвор5,00
Камерно броене на клетки, ликвор8,50
Лактат, ликвор6,50
Натрий, ликвор 5,00
Хлориди, ликвор5,00
Херпес зостер IgG в ликвор 74,00
Херпес симплекс тип 1+2 IgG в ликвор 74,00
Албумин в ликвор 15,00
Protein 14-3-3 (CJD) (Western bolt)190,00
Панел маркери за диагностика на Алцхаймер, ликвор430,00
Retinol-binding protein, урина39,00
Myielin Basic Protein в ликвор 220,00
  
Други изследвания  
Окултни кръвоизливи8,50
Комбиниран тест за хемоглобин,  трансферин,  калпротектин и лактоферин в изпражнение41,00
Биохимичен скрининг на бременността – I-ви триместър51,00
Биохимичен скрининг на бременността – II-ри триместър51,00
QuantiFERON – TB Gold150,00
Маркери за прееклампсия189,00
Непоносимост към храни220,00
Калпротектин - количествен тест58,00
Fibro Max270,00
Fibro Test194,00
Аминокиселинен профил, Серум42,00
Omega 3102,00
Omega 6102,00
  
DPYD*2A мутация85,00
EGFR мутации - таргетна терапия на белодробен карцином 788,00
JAK2102,00
Пакети 
Оценка функция на щитовидна жлеза - основен пакет55,00
Оценка функция на щитовидна жлеза - разширен пакет125,00
Оценка на яйчникова функция - основен пакет70,00
Оценка на яйчникова функция - разширен пакет130,00
Пакет профилактични лабораторни изследвания жени - основен пакет70,00
Пакет профилактични лабораторни изследвания жени - разширен пакет140,00
Пакет профилактични лабораторни изследвания мъже - основен пакет70,00
Пакет профилактични лабораторни изследвания мъже - разширен пакет155,00
Пакет диагностика на анемичен синдром90,00
Пакет диагностика на метаболитен синдром45,00
Пакет Диабет50,00
Пакет Остеопороза120,00
Пакет Бъбречна функция25,00
Пакет Чернодробна функция45,00
Пакет Сърдечна функция120,00
Пакет Артериална хипертония50,00
Пакет диагностика на хепатити85,00
Инфекциозна мононуклеоза - основен пакет45,00
Инфекциозна мононуклеоза - разширен пакет85,00