Клинична лаборатория

Имунологични изследвания

Уважаеми пациенти,

Ние в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда се стремим постоянно да подобряваме и разширяваме възможностите за изчерпателна и висококвалифицирана диагностика. Като поредна стъпка в този процес от 1.02.2013 г. към Клинична лаборатория работи сектор по Имунология и молекулярна биология, който осигурява широк обхват изследвания на имунната система, както и консултации със специалист – клиничен имунолог.

С помощта на авангардна флоуцитометрична техника се извършва прецизен количествен анализ на имунните клетки (Т-, В-, NK-лимфоцити и техните субпопулации), както и оценка на техните функции. Наред с класическите имунни показатели (серумни имуноглобулини, компоненти на комплемента, ревматоиден фактор, CRP), e oсигурен скринингов и количествен анализ на автоантитела, полезен за диагностицирането и проследяването на различни автоимунни заболявания.

Извършва се количествена оценка на специфични ИгЕ антитела срещу 16 комбинации от най-често срещаните у нас инхалаторни, хранителни и молекулярни алергени, който може да се осъществи в рамките на 3 часа.

Подробна информация за тестовете

Предлаганите изследвания са изключително полезни при диагностичната оценка на

 • Пациенти , боледуващи често и със сериозни усложнения
 • Хронични вирусни и бактериални инфекции
 • Неизяснени температурни състояния, синдром на хронична умора
 • Системни и орган-специфични автоимунни заболявания
 • Алергични оплаквания
 • Репродуктивни проблеми

Проследяването на имунния статус е необходимо при пациенти

 • с установен първичен или вторичен имунен дефицит
 • с туморни заболявания
 • подложени на продължителна и високодозова кортикостероидна терапия
 • на химио- или лъчетерапия, както и
 • на друга терапия с имуносупресиращ или имуномодулиращ ефект

При назначаването на изследвания и интерпретацията на получените резултати ще бъдете консултирани безплатно.

Заявки за изследвания се приемат ежедневно, от понеделник до петък за флоуцитометрия и всеки ден за останалите имунни показатели в Клинична лаборатория. Времето за получаване на резултата зависи от вида на изследването и се указва при заявяването му. Когато изследването се налага спешно по клинични показания, лекуващият лекар следва да се обърне към клиничния имунолог, за да се обсъдят възможностите.

Прием се извършва след предварителн планиране на тел.: 02/ 403 4924 или 02/403 4000. Желателно е пациентът да носи епикризи и резултати от предишни изследвания.

ЗА КОНТАКТИ:
Клинична лаборатория - Сектор по Имунология и молекулярна биология
тел: 403 41 96
E-mail tokuda.labo@acibademcityclinic.bg
GSM: 0884 993 155 - Проф. д-р Мария Николова, дмн