Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда бе домакин на Втория национален конгрес на рентгеновите лаборанти, който се провежда от днес до неделя в Аулата на болницата. Събитието събра над 180 рентгенови лаборанти, медицински физици, медицински сестри и лекари в направленията Образна диагностика, Лъчетерапия и  Нуклеарна медицина за обсъждане и споделяне на опит относно актуалните теми в образните методи, радиационна защита, интересни случаи, проблеми и организация на ежедневната работа на специалистите в тези области.

Тази година конгресът включи международно участие с уъркшоп на тема „Радиационна защита при компютърната томография и интервенционална радиология“, който се проведе на 26 октомври с подкрепата на Международната асоциация на рентгеновите лаборанти (ISRRT) и Еверопейската федерация на радиогрaфските дружества (EFRS). На 27 и 28 октомври се проведоха научни сесии в областите Образна диагностика, Радиационна защита, Лъчелечение и сесия за разглеждане на обучението и образователните инициативи в медицинските области с използване на йонизиращи лъчения.

Активно участие в научните дискусии, лекции и презентациивзеха рентгенови лаборанти, медицински сестри, лекари и медицински физици от Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда и Онкологичен център. Конгресът завърши с Общо събрание на Българската асоциация на лаборантите в образната диагностика и терапия.

БАЛОДТ е сдружение, което цели обединяването на рентгеновите лаборанти и специалистите, работещи в областта на образната диагностика и всички сфери на използване на йонизиращи лъчения в медицината, както и да съдейства за тяхното професионално развитие, специализиране и усъвършенстване.

Председател на Втория конгрес на рентгеновите лаборанти в образната диагностика и терапия е Надя Джанкова, старши рентгенов лаборант в отделение по Лъчелечение на Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център.

Конгрес на рентгеновите лаборанти