Д-р Иван Георгиев, водещ специалист по лъчелечение в Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център, ще участва в научната програма на 37 конференция на European Society of Therapeutic Radiology (ESTRO). Това научно събитие е най-големият европейски форум по лъчелечение и ще се проведе между 20 и 24 април 2018г. в Барселона, Испания, очаква се да участват повече от 6000 делегати от целия свят.

Темата на конференцията е "Иновации и подобряване на достъпа до лъчелечение". Целта на форума е да се акцентира върху ефективността на иновативните методи за лъчелечение, поставяйки пациента в центъра на нововъведенията и подобрявайки достъпа му до качествено лъчелечение.

Научният комитет  на ESTRO 37 е одобрил доклад на тема „Voluntary Deep Inspiration Breathhold (DIBH) in the Radiotherapy for Breast Cancer”. Темата е представяне на техника за лъчелечение, която е разработена в Отделението по Лъчелечение и Радиохирургия на Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център, при която се постига значително намаляване на дозата в сърцето на пациентките. Тази методика се прилага рутинно в центъра от близо година и половина при пациентки с рак на лява гърда.

Научната програма е разделена в сесии, тематично обособени в няколко направления: лъчелечение на рак на млечна жлеза и токсичност, имунорадиотерапия, нови образни подходи в лъчелечението.

ESTRO е Европейското дружество по терапевтична радиология и онкология. Организацията провежда регулярни научни симпозиуми, на които предоставя на радиационни онколози, медицински физици, радиобиолози, брахитетерапевти и лъчеви терапевти (RTT) възможност да се запознаят с най-съвременните практики за прецизно  лечение на онкологични заболявания. Целта на ESTRO е чрез утвърждаване принципите на интердисциплинарност и мултидисциплинарност да се постигне подобряване на резултатите в  лечението на пациенти с онкологични заболявания.