ОБЯВА

„Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ“ ЕООД, Втора клинична база – гр. София, на основание чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (обн. ДВ бр. 7/27.01.2015 г.), обявява свободни длъжности за „лекар, специализант по ...“, със зачисляване към Медицински университет – Варна „Проф. д-р Параскев Стоянов“, по клинична специалност и клиника както следва:

 1.  „Нуклеарна медицина“ в Клиниката по нуклеарна медицина – 1 място.

Необходими документи за кандидатстване за обявените длъжности:

 1. Заявление по образец.
 2. Документ за самоличност – актуална лична карта за легитимиране на подателя, съгласие за копиране и предоставяне на личните данни на МУ-Варна и подписано Известие за защита на личните данни в МУ-Варна.
 3. Автобиография европейски формат.
 4. Една снимка паспортен формат.
 5. Нотариално заверено копие на диплома за придобита магистърска степен по медицина (с приложенията) за лица, които не работят в клиничната база, за която кандидатстват.
 6. Медицинско свидетелство (вкл. и от психодиспансера) за лица, които не работят в клиничната база, за която кандидатстват.
 7. Актуално свидетелство за съдимост за лица, които не работят в клиничната база, за която кандидатстват.
 8. Удостоверение за членство в съответната съсловна организация издадено в едномесечен срок.
 9. Препис-извлечение от трудовата книжка за удостоверяване на трудов стаж (ако има такъв) за лица, които не работят в клиничната база, за която кандидатстват.
 10. Мотивационно писмо.

Срокът за подаване на документи е 30 (тридесет) дни от датата на публикуване на обявата.

Кандидатите подават документи в отдел „Човешки ресурси“ – ет. 2, Втора клинична база на „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ“ ЕООД, бул. Цариградски шосе № 66А, всеки делничен ден от 10 до 12 ч. и от 14 до 16 ч., и получават копие на подаденото заявление с подпис на лицето, което е приело документите.

С кандидатите ще се проведе подбор по документи. Избраните кандидати се назначават на длъжността „лекар, специализант по нуклеарна медицина“ с трудов договор на основание чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда на пълно работно време.

С доброволното предоставяне на документи и лична информация от кандидатите се счита, че дават изричното си съгласие личните им данни да се съхраняват, обработват и използват за целите на подбора за заемане на съответната свободна длъжност за специализант в „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ“ ЕООД.

Свързани отделения