ОБЯВА

„Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ“ ЕООД, Втора клинична база – гр. София, на основание чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (обн. ДВ бр. 7/27.01.2015 г.), обявява свободни длъжности за „лекар, специализант по нуклеарна медицина“, със зачисляване към Медицински университет – Варна „Проф. д-р Параскев Стоянов“, по клинична специалност и клиника както следва:

- „Нуклеарна медицина“ в Клиниката по нуклеарна медицина – 1 място.

 

Необходими документи за кандидатстване за обявените длъжности:

  1. Заявление за участие – в оригинал, в свободен текст;
  2. Професионална автобиография - оригинал;
  3. Диплома за висше медицинско образование – копие, заверено с гриф „Вярно с оригинала“ и подпис;
  4. Удостоверение за членство в Български лекарски съюз – копие, заверено с гриф „Вярно с оригинала“ и подпис;
  5. Свидетелство за съдимост – оригинал или нотариално заверено копие;
  6. Медицинско свидетелство (за постъпване на работа)– оригинал;
  7. Удостоверение за придобит трудов стаж (ако има такъв);

Срокът за подаване на документи е 30 (тридесет) дни от датата на публикуване на обявата.

 Конкурсът ще се проведе на два етапа:

  • Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания;
  • Събеседване с одобрените кандидати.

Кандидатите следва да подават необходимите документи в едномесечен срок, считано от датата на публикуване на обявата във вестник „24часа“ в Деловодство на „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ“ ЕООД- Болница Младост, София 1784,  ул. „Цариградско шосе“ №66А, всеки работен ден от 8:30 до 16:30 часа (с обедна почивка от 12:30 до 13:00 часа). Телефони за контакт: 02/ 9604924

Кандидатите, подават изискуемите документи в запечатан непрозрачен плик, обозначен по следния начин „Документи за участие в конкурс за заемане на длъжността: (...изписва се длъжността, за която се кандидатства.....) в  „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ“ ЕООД. Върху плика, се изписват и трите имена на кандидата, адрес за кореспонденция и телефон за връзка.

Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени за датата на провеждането на втори етап на конкурса.