„АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ“ ЕООД

с адрес: гр. София 1784,  ул. „Цариградско шосе“ №66А

на основание чл.17, ал.3 от Наредба №1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и на основание чл.90 и чл.91 от Кодекс на труда, обявява конкурс за:

Лекар, Специализант по Съдова хирургия в Отделение по Съдова хирургия

Място на работа: Отделение по Съдова хирургия „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ“ ЕООД - Болница Младост, гр. София 1784, ул. „Цариградско шосе“ №66А.

Характер на работата: в съответствие с медицинския стандарт по профила на клиниката, за която кандидатите кандидатстват.

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:

 • да притежават придобита образователно – квалификационна степен „Магистър“ по медицина;
 • да са членове на Български лекарски съюз;
 • да не са осъждани, с влязла в сила присъда за умишлени престъпления от общ характер, освен ако не са реабилитирани и не са лишени от правото да заемат такава длъжност;
 • да бъдат лица в здравословно състояние, позволяващо им да извършват работата на длъжността, за която кандидатстват.

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:

 • Заявление за участие – в оригинал, в свободен текст;
 • Професионална автобиография - оригинал;
 • Диплома за висше медицинско образование – копие, заверено с гриф „Вярно с оригинала“ и подпис;
 • Удостоверение за членство в Български лекарски съюз – копие, заверено с гриф „Вярно с оригинала“ и подпис;
 • Свидетелство за съдимост – оригинал или нотариално заверено копие;
 • Медицинско свидетелство (за постъпване на работа)– оригинал;
 • Удостоверение за придобит трудов стаж (ако има такъв);

 Конкурсът ще се проведе на два етапа:

 • Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания;
 • Оценка на кандидатурите от определената за целта комисия; Събеседване с одобрените кандидати.

Кандидатите, подават изискуемите документи лично в запечатан непрозрачен плик, обозначен по следния начин: „Документи за участие в конкурс за заемане на длъжността лекар, специализант по Съдова хирургия. Върху плика, се изписват и трите имена на кандидата, адрес за кореспонденция и телефон за връзка.

Документите се подават в Деловодство на „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ“ ЕООД - Болница Младост, на адрес: гр. София 1784,  ул. „Цариградско шосе“ №66А, всеки работен ден от 8.30 до 16.30 часа, в едномесечен срок, считано от 13 септември 2023 г. за Отделение по Съдова хирургия . Телефон за контакт 02/9604924

Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени за датата на провеждането на втори етап на конкурса.

Свързани отделения