Началниците на Клиниките по медицинска онкология в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда и Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост – доц. Желязко Арабаджиев и проф. Асен Дудов, взеха участие в най-големия медицински форум, посветен на рака на белия дроб. Събитието събра над 6300 от най-добрите и изявени клиницисти, изследователи и учени в областта на заболяването. Световната конференция се проведе от 9-12 септември в Сингапур. Форумът е най-голямата трибуна, на която експертите представят и обсъждат най-новите разработки в превенцията, диагностиката, лечението и контрола на рака на белия дроб. 

Първата пленарна сесия включваше лекция за хуманитарната криза при рака от д-р Гари Родин, но най-силни реакции предизвика речта на Нейно кралско височество Дина Миред, принцеса на Йордания. Тя засегна темите за цените на лекарствата, тютюневата индустрия и борбата за справедлив достъп до медицински грижи.  

Най-очакваната част от форума бе Пленарна сесия 3 – президентският симпозиум, по време на който бяха представени най-новите резултати от проучвания, променящи начина на работа на специалистите по онкология. Акцентите падаха върху:

  • тайванската национална програма за скрининг на рака на белия дроб;
  • проучване върху възпроизводимостта на белодробния аденокарцином, подкрепящо модифицирана класификация;
  • MARS2 - проучване, сравняващо метода плевректомияи декортикация плюс химиотерапия с използването само на химиотерапия при мезотелиом;
  • проучване, докладващо най-дългата преживяемост при лечение с имунотерапия на екстензивен стадий дребноклетъчен карцином на белия дроб
  • клиничното изпитване, сравняващо Osimertinib плюс химиотерапия с Osimertinib монотерапия като терапия от първа линия при напреднал/метастатиченнедребноклетъчен карцином на белия дроб с EGFR мутация.

Първоначалните данни от първата Национална програма за скрининг на рак на белия дроб, базирана на фамилна анамнеза като рисков фактор, показаха позитивен резултат. Тайванската програма за ранно откриване на рак на белия дроб показва процент на откриване на рака от 1,4% въз основа на фамилна анамнеза за рак на белия дроб и 0,6% въз основа на индивидуална анамнеза на тютюнопушене. 89,4% от диагностицираните въз основа на фамилна анамнеза са били в стадий 0-1 в сравнение със 71,2% от диагностицираните въз основа на индивидуална анамнеза на тютюнопушене. Първоначалните резултати предполагат, че програмата ще изиграе важна роля в откриването на повече белодробни злокачествени заболявания в по-ранен стадий. 

Според друго проучване, представено по време на сесията, модифициран подход за класифициране на аденокарциноми, който имитира условията в реалния свят, подобрява възпроизводимостта и може да подобри диагностиката. Използването на оцветяване с еластин и цитокератин 7 за идентифицирането на тъканни артефакти, предизвикани от хирургичната намеса и патологичната обработка, води до по-добри резултати в откриването на аденокарцином in situв сравнение със стандартната система за класификация на Световната здравна организация (СЗО).

MARS2 e първото рандомизирано проучване, което директно сравнява декортикация и плевректомия плюс химиотерапия със самостоятелно използване на химиотерапия при мезотелиом. Данните показват, че хирургическата намеса увеличава риска от смърт през първите 42 месеца с 28%, намалява средната преживяемости качеството на живот. 

Друго интригуващо проучване докладва резултати от петгодишната преживяемост на хора, получили първа линия имунотерапия и химиотерапия за екстензивен стадий дребноклетъчен рак на белия дроб. Те показват най-дългата преживяемост, докладвана някога при лечение с имунотерапия за екстензивен стадий дребноклетъченрак на белия дроб. Проучването демонстрира потенциал за трайно подобрение на общата преживяемост при лечение с Tecentriq плюс химиотерапия (карбоплатин и етопозид) на този тип рак. 

Междинните резултати от проучване, сравняващо Osimertinib плюс химиотерапия с Osimertinib монотерапиякато първа линия на терапия при авансирал недребноклетъчен рак на белия дроб с EGFR мутация, показват ясни ползи от комбинираната терапия. Данните подкрепят комбинацията от Osimertinib и химиотерапия с платина и пеметрексед като нова и обещаваща опция за първа линия на терапия, готова да окаже силно въздействие върху прогнозата на пациентите в този предизвикателен стадий на заболяването. 

Тази година бе проведена и специална четвърта пленарна сесия, включваща преглед на актуализираното 9-то издание на TNM класификацията за мезотелиома, рака на белите дробове и рака на тимуса.

По време на пленарна сесия 5 бяха предложени стратегии за преодоляване на бариерите при трансформирането на откритията в достъпни лечения, особено в региони с ниски и средни доходи. 

На заключителната сесия бе представена ролята на патологията в подбора на пациенти и интерпретацията на пробите в ерата на неоадювантната имунотерапия. Данните сочат, че прилагането на неоадювантна имунотерапия при лечение на рак на белия дроб подобрява успеваемостта. Ранните проучвания предполагат, че патологичните изследвания могат да изиграят важна роля за идентифицирането на пациентите, за които е по-вероятно да има ефект от такава терапия. Патологичният комитет на Международната асоциация за изследване на рака на белия дроб има разработени единни критерии за обработка на резецирани проби и единна хистологична оценка. На конференцията бяха представени данните от първото глобално проучване, които показват обещаващия им успех.

--------------------------------------------------------------------------------

Ракът на белия дроб е водеща причина за смърт от злокачествени заболявания в света. Причината е късното диагностициране на заболяването. Единственият подходящ метод за ранно диагностициране е компютърната томография, към която трябва да има разработен специлизиран нискодозов клиничен протокол. Новата програма за рак на бял дроб в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда и Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост е единствената одобрена от Министерство на здравеопазването в България. В нея се определя начинът, по който се одобряват, изследват и проследяват пациентите по процедурата. Тя дава възможност за намаляване на риска за пациента с до 90 % в сравнение с националните референтни стойности.

Изследването се препоръчва при хора, които нямат оплаквания, но са с висок риск за развитие на карцином на белите дробове. Те следва да отговарят на определени условия:

  • Да са на възраст между 50 и 75 г.
  • Да нямат симптоми (без признаци или симптоми на рак на белия дроб)
  • Да са експонирани на тютюнопушене от поне 30 пакето-години (една пакето-година = пушене на една опаковка на ден в продължение на една година; 1 опаковка = 20 цигари)
  • Да са настоящи пушачи или хора, които са отказали тютюнопушенето преди повече от 10 години