На 4 – 6 октомври 2019г. в хотел "Хилтън" в София се проведе Петия национален конгрес с международно участие на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика.

Д-р Ваня Денева, д.м., специалист невролог в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ сподели удовлетворението си от качеството на представените доклади на конгреса, но и притеснителните статистически данни, според които България все още изостава значително по отношение на лечението на инсулта. Акад. Проф. Титянова и проф. Андонова представиха данни от национални и международни регистри, според които  исхемичният инсулт остава втора причина за смъртност у нас спрямо трета за Европа, и че един от адекватните методи за лечението му  – провеждането на тромболиза се прилага при под 2 % от случите у нас спрямо 15-25 % в останалите европейски страни. Отчете се и недостигът и нуждата от подобряване на центровете за провеждане на реваскуларизационни процедури - каротидна хирургия и ендоваскуларно лечение при инсулт.

Все пак се отчита  тенденция за увеличаване на средната продължителност на живот у нас,  като един от факторите е и подобряване на диагностиката на сърдечно-съдовите заболявания и прилагането на ендоваскуларно коронарно и каротидно лечение - една от основните мисии и за Аджибадем Сити Клиник. Поставиха се нови задачи за запознаване на МЗ с данните и направените анализи, както и обсъждане на  необходимостта от национален регистър на центровете за лечение на инсулт.

С огромен положителен принос от форума бяха и предствените стандарти за качествено извършване на невросонографското изследване, в частта изследване на каротидни, вертебрални и мозъчни съдове, както и актуализиране на Националния консенсус по ултразвукова диагностика и поведение при екстракраниална каротидна патология съобразно най- новите препоръки на Европейската организация по инсулт (ЕSO). Според тях терапевтичният подход е все по - индивидуализиран за всеки пациент и цели прецизно уточняване на възможните медикаментозни и интервенционални терапии.

Високото ниво на мероприятието се допълни от отбелязване на 15-годишнината от създаването на списание „Невросонология и мозъчна хемодинамика“ – единственото българско списание в областта на невронауките, което се реферира в няколко международни научни бази – Еmerging Souce Citation Index на Clarivate Analytics, NLM Catalog of PubMed, Web of Science и ВИНИТИ Реферативен журнал.