Медицинска онкология

Видове химиотерапия

Химиотерапията, прицелната и имунотерапията са лечения на злокачествени тумори с лекарства, които убиват туморните клетки или спират техния растеж. Тя се прилага най-често по венозен път или през устата. По-рядко се прилага подкожно или под формата на лепенки със специална структура, които преминават през кожата в кръвообращението. Химиотерапията е един от основните методи на лечение на всички стадии на злокачествени тумори. Тя може да се прилага преди или след операция, както и в комбинация с лъчелечение.

  • Химиотерапия (с или без биологична терапия) преди операция (неоадювантна): прилага се при големи тумори, или при тумори, които са с особени биологични характеристики. Целта е да се намали размерът, за да може след това с операция да бъде отстранен туморът. Понякога той напълно изчезва. При някои дори малки тумори – напр. тройнонегативните карциноми на млечната жлеза или HER- позитивните предоперативното лечение е задължително и приложено преди операцията има многократно по-добър ефект и може да се постигне излекуване на болният. Подобно е предоперативното лечение при рака на дебелото черво в най-ниската му част, наречена ректум, където се преминава към операция по изключение. Водещи там са предоперативните лечения, най-често комбинация от лъчева терапия и химиотерапия.
  • Химиотерапия след оперция (адювантна): След операция на злокачествен тумрор, в много от случаите, в тялото остават туморни клетки. Ето защо само операцията не може да излекува пациентите. За да се ликвидират останалите туморни клетки, след операция се прилага химиотерапия.
  • Химиотерапия при метастази: когато изследванията покажат, че в органите има разсейки, които лекарите наричат метастази, то тогава целта на химио- и биологичната терапия е да ги премахне или спре техния растеж.
Споменатата таргетна (прицелна) терапия и имунотерапията са биологични лекарства, за приложението на които трябва да се определят мишени - специфични мулекулярни, биологични характеристики на конкретния тумор, които предварително се откриват чрез генетичен или хистопатологичен анализ. При този вид лечение противотуморните лекарства преминават през организма и поразяват почти само туморните клетки, които са техни носители. Тази терапия има различни нежелани лекарствени реакции и по-тясна специфика от химиотерапията. Често тя се добавя към класическата химиотерапия.

Неразделна част от лекарственото лечение е съвременната хормонална (ендокринна) терапия, която има голямо значение при рак на гърдата и рак на простатата.