Хирургия на гърда

Процедури

Новооснованият Breast Unit предлага възможности за бърза и надежна диагностика на заболявания и симптоми, свързани с млечните жлези. Обединението на медицински онколози, хирурзи, тясно специализирали в оперативното лечение на заболявания, свързани с млечната жлеза, профилирани патолози, опитни специалист в областта на образната диагностика на гърда (мамография, контраст-усилена мамография, ехография, ЯМР на млечни жлези, дебелоиглена биопсия, стереотактична биопсия, локализация и маркиране на тумори за неоадювантна химиотерапия). Екипът консултанти прилагат в практиката утвърдени европейски и световни стандарти в областа на онкологията на млечна жлеза, онкохирургия, образна диагностика, нуклеарна медицина и радиационна онкология. Всеки пациент се обсъжда на акредитирана онкологична комисия и всеки следващ етап от лечението се актуализира, според предварително утвърдения план и индивидуалните нужди на пациента. Този план е предварително съгласуван с всички специалисти, пряко ангажирани в лечението на конкретния пациент. На разположение на пациентите на Breast Unit е и екип от профилирани психолози, които предлагат индивидуален подход и подкрепа преди започване, по време и след завършване на лечението.

Като златен стандарт в оперативното лечение на карциномът на млечна жлеза се прилага сентинелната лимфна биопсия с радиоизотопно маркиране. Хирургичното звено притежава първата за страната гама-сонда на „CRYSTAL-PHOTONICS“ - Германия. Този метод дава надежна диагностика на разпространението на раковите клетки в съседните лимфни възли, без ненужно големи оперативни интервенции и намалява до минимум рискът от оток на ръката и нарушения във функцията и чувствителността, които са чести след аксиларна лимфна дисекция. За оценка на морфологичния вид на карциномът, след провеждането на дебелоиглена биопсия (core biopsy), се извършва маркиране на туморът с маркерен клип, който дава възможност за проследяване на ефектът от проведената предоперативна химиотерапия. При „неоткриваеми“ тумори (размер под 10мм, разположени в дълбочина, разположени в плътни жлези, видими само мамографски) предлагаме извършването на периоперативна локализация със „закотвяща игла“, което дава възможност за отстраняване на туморът, без деформация на гърдата и запазване на здравите, околни тъкани. Онкопластичните хирургични техники, които прилагаме дават един отличен козметичен резултат - оперативният достъп е в „скритите“ зони на кожата на гърдата, което гарантира невидим белег и запазване формата на гърдата.

Извършването на „отворена биопсия“ на млечна жлеза се прави само в изключително редки случаи, когато хистологичния резултат, на проведената дебелоиглена биопсия не е ясен, тъй като в световите ръководства този метод е отхвърлен, като метод на първи избор поради висок риск от усложнения и излага пациента на ненужна обща анестезия. Ние не прилагаме методът „гефрир“ за доказване на карцином на млечна жлеза, тъй като е ненадежден и не дава достатъчна информация за тип на тумор, агресивност, хормонален статус и др. важни характеристики на карциномът, от значение за по-нататъчното лечение.

ТАБ или тънкоиглена аспиратционна биопсия на млечна жлеза не извършваме, тъй като не се препоръчва от съвременните ръководства като метод на диагностика за солидни тумори.