Хирургия на гърда

Оперативно лечение на доброкачествени образувания

Доброкачествените заболявания на гърдата привличат вниманието поради: 

 • високата си чистота и голямата си хетерогенност
 • влиянието, което оказват върху качеството на живота на жените
 • рискът, който съществува при някои хистологични типове за последващо развитие на карцином на млечната жлеза

Тяхното проучване в някои случаи е затруднено защото клиничното и хистопатологичното разделяне между физиологичните и патологичните промени в гърдите не винаги е възможно. Познаването им подпомага предприемането на оперативни интервенции, целящи намаляване на риска от последващо развитие на карцином.

Доброкачествени тумори млечната жлежа:

Фиброаденом - Това е най-честата доброкачествена туморна формация на гърдата. Среща се в 15-28% от жените като обикновено се диагнострицира между 25-35 годишна възраст.

 • Фиброаденома е хормоночувствителен тумор, който може да зависи от менструални смущения и прием на контрацептиви, както и да нараства бързо по време на бремеността.
 • Размерите му най-често са около 1-2см., като е установена тенденцията за намаляване с нарастване на възрастта.
 • Поведението включва проследяване в динамика с тройна диагностика и оперативно лечение.
 • При бързо нарастване (ювенилни) фиброаденоми, липса на възможност за контролни прегледи, като и след 30-40 годишна възраст се извършва ексцизия (отстраняване)

Интрадуктален папилом  - Касае се за доброкачествен тумор, произхождащ от епитела на каналите на млечната жлеза, развиващ се след 40 годишна възраст. Може да бъде единичен или множествен.

 • Клинично се проявява със спонтанна или след притискане, или по-често кръвениста секреция от мамилата. В някои случаи се опипва малка, субареоларно расположена формация.
 • В диагнозата важно значение имат резултата от дуктографията и цитологичното изследване на секрета от мамилата.
 • Лечението е оперативно - локална ексцизия, след маркиране с багрило на секретиращия канал.

Други доброкачествени тумори на гърдата,които се срещат по-рядко:

 • филоиден тумор;
 • аденом;
 • липом;

Фиброкистична болест

Представлява съвкупност от хормонално-индуцирани пролиферативни (епителна хиперплазия, аденоза, апокринна метаплазия) и регресивни (фиброза, хиалинизиране) процеси, водещи до структурно преустройство на гърдата. В практиката много често тези процеси се означават с термина „мастопатия”

 • Всяка втора жена между 30 и 55 години има в различна степен фиброкистични промени в гърдите. 
 • Клинично заболяването се свързва с недобре ограничени уплътнения, обикновено болезнени предменструално и прогресиращи преди менопаузата. 4.

Непролиферативни заболявания (релативен риск = 1,0)

 • Това са фиброза, кисти, дуктална ектазия, аденоза, лекостепенна хиперплазия.

Пролиферативни заболявания: хиперплазия без атипия (дуктална и лобулрна) (малък риск от 1,5-2 пъти):

 • умерена хиперпазия, папиломатоза, склерозираща аденоза.
 • атипична хиперплазия (умерен риск 4-5 пъти): атипична дуктална и лобуларна хиперплазия.

Галерия