Лекар, медицинска сестра и лаборант са професиите в здравния сектор, които познаваме добре. В медицината обаче има и професии, които остават скрити зад кулисите. Често точно те се оказват толкова важни, че дадена клиника или отделение не би могло да съществува без тях. Такава е професията на медицинския физик, която остава невидима в процеса на диагностициране и лечение на пациенти, но без нея отделенията, които извършват радиационно изследване или лечение, не биха могли да съществуват.

И специално поради тази причина в Международния ден на медицинската физика, решихме да ви срещнем с част от медицинските физици в Аджибадем Сити Клиник Онкологичен Център от три различни клиники - Образна диагностика, Лъчелечение и Нуклеарна медицина. Вижте какво споделиха те за своята професия.

 

1. Какво представлява медицинската физика?

Д-р Илия Дяков /главен мед.физик Аджибадем Сити Клиник/: Медицинската физика е професия, която често остава невидима в процеса на диагностициране и лечение на пациентите. Медицинските физици в Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център планират с каква доза трябва да се облъчи пациента, отговарят за спазването на правилата за радиационната защита, провеждат мониторинг на получаваните от пациентите дози и участват в оптимизацията на радиологичните процедури.

Росица Секалова /мед.физик в Клиника по лъчелечение/: Най-общо казано - приложение на физиката в медицината. В частност при нас приложение на йонизиращи лъчения за лечение, осигуряване на защита  на пациенти и персонал при медицинско облъчване, качествен контрол на апаратурата.

Светослав Шаламанов /мед.физик в Клиника по Нуклеарна медицина/: Медицинска физика е клон на приложната физика, свързан с приложението на физиката в медицината. Тя има за цел изучаване и количествено определяне на въздействията върху човека, свързани с използването на медицинска апаратура, като над 90% от тях са свързани с приложението на йонизиращи лъчения. То най-често е в областта на образната диагностика и радиотерапията.

 

2. В какво се състои работата на медицинския физик в Клиника по Образна диагностика в Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център?

Д-р Илия Дяков /главен мед.физик Аджибадем Сити Клиник/: В задълженията на медицинския физик се включва организацията на провеждането на контрол на качеството на радиологичната апаратура, с което се проверява нейната пригодност за клинично използване. Ние сме отговорни за рутинното определяне на облъчването на пациентите. В Аджибадем Сити Клиник разполагаме със специализиран софтуер, към който са включени всички рентгенови апарати. Това позволява лесно и бързо да се анализира всяка промяна в рутинната практика, която би могла да доведе до влошаване на получените образи или увеличаване на дозата на пациентите. В случай на аварийно облъчване или облъчване при бременност медицинският физик може да определи какви дози са получени от засегнатите лица или ембриона/плода.

Росица Секалова /мед.физик в Клиника по лъчелечение/: Медицинският физик е ангажиран с изготвяне и проверка на дозиметричните планове за облъчване на пациенти, контрол на качеството на машините и защита на професионално ангажираните в среда на йонизиращи лъчения лица.

Светослав Шаламанов /мед.физик в Клиника по Нуклеарна медицина/ С комплекс от тестове – ежедневни (всяка сутрин, преди началото на изследванията) и периодични, медицинският физик проверява и настройва апаратурата в клиниката да работи правилно и с необходимото диагностично качество.

Медицинският физик в екип с лекарите и лаборантите извършва оптимизация на клиничните протоколи, по които се изследват пациентите. Целта е намаляване на дозата на пациентите при запазване и / или повишаване на диагностичната информативност на изследването. Един пример - при рутинното изследване на щитовидна и паращитовидни жлези, ефективната доза от компютър-томографската част на изследването при жените беше намалена от 2,8 милисиверта на 0,6 милисиверта, а при мъжете съответно от 1,8 на 0,6 милисиверта. При това диагностичното качество на изследванито не беше променено. 

 

3. Защо работата на медицинския физик е от голямо значение в тази клиника?

Д-р Илия Дяков /главен мед.физик Аджибадем Сити Клиник/: Радиологичната апаратура се развива непрекъснато. Нововъведенията, които се разработват от производителите с цел по-добро качество на получените образи и намален риск за пациентите, изискват и по-добра подготовка на персонала. Със своите знания медицинският физик може да бъде много полезен за разбирането и въвеждането им в рутинната практика.

Росица Секалова /мед.физик в Клиника по лъчелечение/: Работата в отделението по лъчелечение е като верига, всяко звено е свързано с другите (без него веригата би се прекъснала). Необходима е постоянна комуникация с лекарите, за да можем да изготвим  дозиметричен план, съобразен с индивидуалния случай на пациента.

Светослав Шаламанов /мед.физик в Клиника по Нуклеарна медицина/Медицинският физик дава различен поглед над работния процес, всъщност както и всеки друг член на екипа. Всеки дава „нюансите“ и „финната настройка“ на процеса в областта, в която е компетентен.

 

4. Защо е важно при вас да работите много добре в екип с лекарите и рентгеновите лаборанти?

Д-р Илия Дяков /главен мед.физик Аджибадем Сити Клиник/: Медицинският физик е част от екип, в който всеки член има своето значение за предоставяне на качествена диагностика с възможно най-ниски дози на пациентите. Медицинските физици трябва да познават начина, по който се провеждат изследванията, както и изискванията на лекарите за качеството на получените диагностични образи. Само тогава той може пълноценно да участва с предложения за оптимизация на клиничната практика.

Росица Секалова /мед.физик в Клиника по лъчелечение/: Работата в отделението по лъчелечение е като верига, всяко звено е свързано с другите (без него веригата би се прекъснала). Необходима е постоянна комуникация с лекарите, за да можем да изготвим  дозиметричен план, съобразен с индивидуалния случай на пациента.

Светослав Шаламанов /мед.физик в Клиника по Нуклеарна медицина/: Както вече споменах, нашата работа е екипна. Никой от лекарите, медицинските сестри, лаборантите, химиците или физиците не може самостоятелно да завърши пълноценно целия цикъл на едно изследване.

 

5. По какъв начин се защитава персонала при ежедневна работа в йонизираща среда?

Д-р Илия Дяков /главен мед.физик Аджибадем Сити Клиник/:Всеки член на персонала периодично преминава курс за работа в среда на йонизиращо лъчение и инструктаж по радиационна защита. Това гарантира правилното и безопасно използване на радиологичната апаратура. Проследяването на получаваните от професионално облъчваните лица дози се осъществява чрез индивидуални дозиметри. Задължение на Отговорникът за радиационна защита, който в Клиника по образна диагностика е медицинският физик, е да следи за ненадвишаването на годишните граници на дозата.

Росица Секалова /мед.физик в Клиника по лъчелечение/: Помещенията в контролираната зона на отделението са проектирани, така че да се ограничи максимално излагането на персонала на влиянието на йонизиращи лъчения. По време на облъчване пациентът се наблюдава с помощта на камери извън процедурните помещения. Всеки в отделението е инструктиран относно правилата за радиационна защита и разполага с персонален дозиметър, подлежащ на ежемесечен отчет. Допълнително рентгеновите лаборанти носят електронни дозиметри, които се отчитат на края на всяка смяна.

Светослав Шаламанов /мед.физик в Клиника по Нуклеарна медицина/: Съществуват три основни правила за защитаване от йонизиращите лъчения:

- Максимално възможно разстояние от източника на йонизиращо лъчение. Силата на „радиация“, образно казано, намалява с квадрата на разстоянието до източника. Или с други думи: два пъти по-далеч – четири пъти намаляване на мощността на дозата, три пъти по-далеч – девет пъти намаляване на мощността на дозата и т.н.

- Минимално възможно време на пребиваване до източника на йонизиращо лъчение. Дозата намалява линейно с намаляването на времето. Два пъти по-бързо – два пъти по-малка доза, три пъти по-бързо – три пъти по-малка доза и т.н.

- Използване на лъчезащитни средства – прегради, екрани, оловни престилки, оловни очила и др.

 

6. Какво ще пожелаете на колегите си медицински физици?

Д-р Илия Дяков /главен мед.физик Аджибадем Сити Клиник/:Пожелавам им много здраве. Да не спират да се развиват, за да продължаваме да предоставяме качествена диагностика и лечение на пациентите.

Росица Секалова /мед.физик в Клиника по лъчелечение/: Да ценят здравето си и да не спират да се усъвършенстват.

Светослав Шаламанов /мед.физик в Клиника по Нуклеарна медицина/: Да бъдат здрави и креативни, венаги да предизвикват себе си!

Пожелаваме на всички медицински физици здраве и професионални успехи в мисията им за грижа за живота и безопасността на пациентите!