Проучването е проведено от доц. Веселка Стойнова и главен медицински физик д-р Илия Дяков, от Аджибадем Сити Клиник Младост, и проф. Женя Василева от Международна агенция за атомна енергия (МААЕ), следвайки посоката на световни доклади за групи от пациенти, при които е възможно кумулативната доза да надхвърли 100 mSv. В него са включени пациенти УМБАЛ Младост, на които са направени множество диагностични процедури по време на диагностицирането на болестта и последващото й проследяване. Обект на изследването са общо 6318 пациента за периода 2016-19, на които е направено компютърно-томографско изследване. За пациентите преминали повече от 3 компютърно-томографски (КТ) изследвания е събрана информация за други процедури с йонизиращо лъчение, проведени в периода. Включени са данни от трите бази на здравната група Аджибадем Сити Клиник в София, събрани чрез системите Dose Watch и PACS.

Резултатите показват, че 1406 пациента са били подложени на 3 или повече КТ процедури, и 11,4% от тях са с доза над 100 mSv. При тези дози е доказан повишен риск за злокачествено заболяване вследствие на облъчването. От всички изследвани процедури 64% са КТ, 13 % са ПЕТ – КТ, 7% са рентгенографични, 7% са лъчетерапевтични планиращи КТ, 6% са СПЕКТ – КТ, 2% са мамографии и 1% ангиографски процедури.

От проследените пациенти след проведено лечение в болницата при 11% не се наблюдава динамика на болестта, а при 19 %  има пълен отговор ( без нови лезии при проследяване).

Изследването показва, че провеждането на няколко процедури при диагностицирането и последващото проследяване на онкологични пациенти е обосновано в повечето случаи, но има възможност за оптимизиране на протоколите за планиране на лъчелечението и честотата на провежданите процедури при проследяването на пациентите. Ясно се вижда и необходимостта от създаване на унифицирана регионална или национална система, съдържаща история на проведените процедури на даден пациент, с унифициран пациентски код, което би подобрило грижата и сигурността на пациентите.