В областта на онкологията, където всяко ново откритие носи обещанието за удължаване качеството на живот на пациентите, работна среща в Клиниката по медицинска онкология на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост постави на фокус нови терапевтични възможности за пациенти с напреднали онкологични заболявания.

Под ръководството на д-р Светлана Ганчева, срещата постави акцент върху максимизирането на терапевтичната ефективност на лечението като същевременно се запази качеството им на живот. Д-р Ганчева обобщи възможностите на различните терапевтични комбинации като фокус беше поставен върху трифлуридин/типирацил, известен още като TAS-102.

Той представлява перорален химиотерапевтичен агент, показан за лечение на метастатичен колоректален рак и рак на стомаха. Той действа, като инхибира тимидиновата фосфорилаза, ензим, участващ в синтеза на ДНК. Бевацизумаб, от своя страна, е моноклонално антитяло, насочено към васкуларния ендотелен растежен фактор (VEGF), като по този начин спира образуването на нови кръвоносни съдове, от които туморите се нуждаят за да растат.

Комбинацията на трифлуридин/типирацил с бевацизумаб е нова терапевтична стратегия, която се възползва от техните комбининрани механизми на действие. Като нарушава и ДНК синтеза, и ангиогенезата на туморите едновременно, тази комбинационна терапия има потенциал да упражнява комбинирани антиракови ефекти, като предлага нова надежда за пациентите, изправени пред агресивни и трудно лечими ракови заболявания.

По време на срещата, дискусията се разшири извън теоретичния рамки, включвайки практически аспекти като режими на дозиране, протоколи за наблюдение и потенциални нежелани реакции.