„АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ“ ЕООД

с адрес: гр. София 1784,  ул. „Цариградско шосе“ №66А

на основание чл.17, ал.3 от Наредба №1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и на основание чл.90 и чл.91 от Кодекс на труда, обявява конкурс за: 

Специализант по медицинска радиологична физика/ за немедицински лица

Място на работа: „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ“ ЕООД - Болница Младост, гр. София 1784, ул. „Цариградско шосе“ №66А.

1 място във Втора клиника по нуклеарна медицина на „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ“ ЕООД София

2 места  в Отделение по лъчелечение на „Аджибадем Сити Клиник“ ЕООД – болница Младост.

Характер на работата: в съответствие с медицинския стандарт по профила на клиниката/отделението, за която кандидатите кандидатстват.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:

 • да притежават придобита образователно – квалификационна степен „Магистър“ в областта на физичните и химичните науки.
 • да не са осъждани, с влязла в сила присъда за умишлени престъпления от общ характер, освен ако не са реабилитирани и не са лишени от правото да заемат такава длъжност;
 • да бъдат лица в здравословно състояние, позволяващо им да извършват работата на длъжността, за която кандидатстват.

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:

 • Заявление за участие – в оригинал, в свободен текст;
 • Професионална автобиография - оригинал;
 • Диплома за висше образование – копие, заверено с гриф „Вярно с оригинала“ и подпис;
 • Свидетелство за съдимост – оригинал или нотариално заверено копие;
 • Медицинско свидетелство (за постъпване на работа)– оригинал;
 • Удостоверение за придобит трудов стаж (ако има такъв);

 Конкурсът ще се проведе на два етапа:

 • Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания;
 • Събеседване с одобрените кандидати.

Кандидатите, подават изискуемите документи лично в запечатан непрозрачен плик, обозначен по следния начин: „Документи за участие в конкурс за заемане на длъжността обявява конкурс за Специализант по радиологична физика/ немедицински персонал. Върху плика, се изписват и трите имена на кандидата, адрес за кореспонденция и телефон за връзка.

Документите се подават в Деловодство на „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ“ ЕООД - Болница Младост, на адрес: гр. София 1784,  ул. „Цариградско шосе“ №66А, в едномесечен срок, считано от датата на публикуване на обявата на сайта на болницата.

Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени за датата на провеждането на втори етап на конкурса.