Разрешен на НС от 12.01.2021 г. 
Обявен в ДВ 6 / 21.01.2021 г.
 
 
Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ обявява конкурс за един професор в област на висше образование
7. „Здравеопазване и спорт“ по професионално направление
7.1. „Медицина“ и научна специалност „Гастроентрология“ за нуждите на клиника по Гастроентерология към Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ- Болница Младост със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. 
 
 
 
Докуемнти и справки: гр. София 1407, ул.“Околовръстен път“ 127,  Учебно-научен отдел
 
Допълнителна информация може да получите на тел. 0895584445