АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ" ЕООД

с адрес: гр. София 1407, район Лозенец, ул. „Околовръстен път № 127

на основание чл.17, ал.3 от Наредба №1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и на основание чл.90 чл.91 от Кодекс на труда, обявява конкурс за заемане на:

Една вакантна длъжност за: МАГИСТЪР-ФАРМАЦЕВТ, СПЕЦИАЛИЗАНТ по Клинична фармация към Болнична аптека "Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ" ЕООД- база "Младост"

 

Място на работа: "Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ" ЕООД база „Младост", гр. София 1784, бул. "Цариградско шосе" №66

Характер на работата: в съответствие с медицинския стандарт по профила на клиниката, за която кандидатите кандидатстват.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:

 • да притежават придобита образователно квалификационна степен Магистър по фармация:
 • да са членове на Български фармацевтичен съюз;
 • да не са осъждани, с влязла в сила присъда за умишлени престъпления от общ характер, освен ако не са реабилитирани и не са лишени от правото да заемат такава дльжност.
 • да бъдат лица в здравословно състояние, позволяващо им да извършват работата на длъжността, за която кандидатстват

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:

 • Заявление за участие в оригинал, в свободен текст;
 • Професионална автобиография оригинал;
 • Диплома за висше образование копие, заверено с гриф Вярно с оригинала" и подпис;
 • Удостоверение за членство в Български фармацевтичен съюз копие, заверено с гриф Вярно с оригинала" и подпис;
 • Свидетелство за съдимост оригинал или нотариално заверено копие;
 • Медицинско свидетелство (за постъпване на работа) оригинал;
 • Удостоверение за придобит трудов стаж (ако има такъв);

Конкурсът ще се проведе на два етапа:

 • Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания.
 • Събеседване с одобрените кандидати.

Кандидатите, подават изискуемите документи лично в запечатан не прозрачен плик, обозначен по следния начин: "Документи за участие в конкурс за заемане на длъжността обявява конкурс за магистър фармацевт, специализант по Клинична фармация към Болнична аптека "Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ" ЕООД база "Младост" Върху плика се изписват трите имена на кандидата, адрес за кореспонденция и телефон за връзка.

Документите се подават в Деловодство на "Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ" ЕООД, гр. София 1764, бул. Цариградско шосе" № 66А база Младост, в едномесечен срок, считано от датата на публикуване на обявата във вестник "24 часа" - 6.02.2023 г. всеки работен ден от 8.30 ч. до 16.30 ч. (с обедна почивка от 12.30 ч. до 13.00 ч.).

Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени за датата на провеждането на втори етап на конкурса.