Велина Христова Григорова е магистър по биология от СУ "Климент Охридски" и магистър по фармация от Медицинския университет (МУ) - София. Притежава специалност "Клинична фармация", а от 2015 г. и “Болнична фармация”. Има осем години трудов стаж в открита аптека. От 2018 г. до момента е ръководител на болничната аптека към "Аджибадем Сити клиник УМБАЛ Младост". От 2011 до 2015 г. е председател на Българското сдружение за онкологична фармация, от 2010 до 2014 г. е член на управителния съвет на Професионалната организация на болничните фармацевти в България, а от 2014 г. е негов председател. Представител е на European Society of Oncology Pharmacy в EMA от 2015 до 2020 г. Лектор и ръководител на учебна практика по дисциплината "Болнична фармация" на студенти по фармация, редовно обучение от Фармацевтичния факултет на МУ - София. От декември 2020 г. до март 2023г. председателства управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз.

  • Какво означава Централизирано разтваряне на лекарства?

Маг. фарм. Велина Григорова: Централизирано приготвяне на лекарства означава те да се приготвят на едно място/болничната аптека/, независимо от броя на звената, които ползват тези лекарства. Съответно подготовката, дозирането и разтварянето на готовото лекарство се случва в аптеката, а не в отделенията на лечебното заведение. Самият процес е строго контролиран и в резултат към отделенията и клиниките отиват само разтвори за директно приложение на пациента, съдържащи предписаният лекарствен продукт в необходимата доза.

  • Какво са позитивите от този подход?

Маг. фарм. Велина Григорова: В почти всички европейски страни онкологичните медикаменти (цитостатици) се разтварят централизирано в стерилни условия само в болничните аптеки. Процесът на въвеждане на централизирано разтваряне на цитостатици в болничните аптеки в България е започнал, но все още пред лечебните заведения има редица предизвикателства, свързани най-вече с финансовите инвестиции, които трябва да бъдат направени, за да се обособят подобни звена в тях. Сериозен проблем е и липсата на достатъчно квалифициран фармацевтичен персонал в болничните аптеки, която често пъти налага дейностите да се извършват от медицински сестри. И това води до много негативи и рискове. Първият е, че се повишават с около 30% разходите за лекарства в сравнение с другите държави. Това е така, защото централизираното разтваряне дава възможност за максимално използване на флаконите, а иначе често се налага част от съдържанието им да се изхвърли. Вторият риск е за здравето на персонала, които, ако няма централизирано приготвяне, работят без да са спазени всички мерки за защита на здравето им.

  • Това крие ли рискове и за медицинския персонал?

Маг. фарм. Велина Григорова: Разбира се, по-голяма част от лекарствата за злокачествени заболявания или цитостатиците, както ние ги наричаме, имат токсичен ефект. И те са токсични не само към раковите клетки, но и включително към специалистите, които ги прилагат. Идеята да се направи централизирано разтваряне е да се защити персоналът като се ограничи броят на хората,които се занимават с тази дейност и се вземат всички мерки за тяхната защита и безопасност. Съответно, болницата да се снабди с необходимата апаратура,консумативи и лични предпазни средствакоито да гарантират здравето на хората, които приготвят тези разтвори и качеството на приготвения краен продукт.

  •  Какво казва законът?

Маг. фарм. Велина Григорова: В основния нормативен документ, определящ устройството, реда и организацията на работа в аптеките в Република България – Наредба 28 от 9 декември 2008 г. на Министерство на здравеопазването на Република България, през октомври 2015 година се прави промяна, съгласно която цитостатиците трябва да се приготвят в аптеката на съответното лечебно заведение във вид за директно приложение на пациента. След промените в Наредбата болниците са задължени да преустроят болничните си аптеки и да преминат към централизирано разтваряне на цитостатици в тях. Това е необходимо условие и за сключване на договор с НЗОК и подлежи на контрол и от НЗОК. Към юни 2018 г. 30% от тях са в нарушение, към 2019г. - 18%. Към днешна дата все още има структури, които не изпълняват наредбата в пълния й смисъл.

  • Как е организирана работата в Клиничната аптека на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост?

Маг. фарм. Велина Григорова: Болничната аптека и екипът от фармацевти в нея работят при спазване правилата за Добра фармацевтична практика в България и международните стандарти в областта. Повече за процеса по приготвяне и изписване на онкологичните медикаменти (цитостатици), вижте във видеото

Свързани лекари

Свързани отделения