На 17-ти септември отбелязваме Световния ден за безопасност на пациента. Началото на инициативата е поставено през май 2019 г., по време на 72-та сесия на Световната здравна асамблея с цел пациентите да бъдат по-осведомени и по-отговорни към собственото си здраве. Основен акцент се поставя на информираността сред здравните специалисти за необходимостта от формулиране на политики и осигуряване на грижи, в които безопасността на пациентите е приоритет.

Болница Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ е акредитирана по най-високия световен стандарт за качество в здравеопазването - Joint Commission International (JCI). Повече за акредитацията и нуждата от формулиране на политики, в които безопасността на пациентите е приоритет, разговаряме с Даниела Симова, Мениджър по качество и безопасност на пациентите. на Болница Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ.

 • Какво е Joint Commission International и защо се нарича "Златен стандарт"?

Даниела Симова: Joint Commission International е най-голямата и реномирана световна акредитираща институция в областта на здравеопазването. Основната й мисия е подобряването на качеството на медицинските грижи и безопасността на пациентите в здравните заведения на международно ниво.

Акредитацията на JCI е световно приет и признат модел за оценка на качеството и безопасността на пациентските услуги, която важи за срок от 3 години. След изтичането на срока се провежда нова реакредитация, в която са заложени допълнителни критерии освен съществуващите преди това. Международна независима комисия провежда детайлен преглед на процесите, за да проучи дали са изпълнени изискванията за безопасност на пациентите. Всеки пациент, който избере да посети акредитирано лечебно заведение, трябва да знае, че то отговаря на определените световни стандарти и покрива над 1000 критерия за висококачествена медицинска грижа. Тези критерии целят да постигнат положителни промени в предоставянето на медицински грижи в лечебното заведение и най-общо могат да се групират в три направления: 

 1. Устойчиво подобряване на качеството  
 2. Намаляване на риска
 3. Следване  на култура за безопасност на пациентите и персонала
 • Дава ли сигурност на пациентите изборът за лечение в лечебно заведение, сертифицирано по JCI?

Даниела Симова: Пациент, който избира да посети лечебно заведение, акредитирано по JCI трябва да знае, че то покрива редица критерии в пациентската безопасност и доставянето на висококачествена медицинска грижа. Всяка болнична и здравна организация, която кандидатства за акредитация на JCI поддържа всички стандарти в продължение на целия период на акредитация. През това време цялата организация работи заедно за разработването и прилагането на новите висококачествени и безопасни за пациентите политики, практики и процедури, които са необходими, за да отговарят на изискванията. Организациите, които постигат и поддържат JCI акредитация, са посветени на това да предоставят на своите пациенти възможно най-доброто ниво на грижа.

 • Кои от стандартите са изключително важни в контекста на сегашната кризисна обстановка и условията на епидемия?

Даниела Симова: Има специален стандарт, част от цялостен стандарт за превенция и контрол на инфекциите, изискващ доказване на подготовката ни в случай на развитие на епидемия/пандемия. Лечебните заведения имат разработени програми за извънредни ситуации при глобални заразни болести. Всяка година се разработва сценарий и се проиграва реална ситуация. Тренировъчните занятия бяха заснети и в споделеното пространство беше създадена и разпространена презентация с цел обучение на целия персонал.

Целта на програмата на организацията за превенция и контрол на инфекциите е да се установят, намалят или отстранят рисковете от заразяване и предаване на инфекции между пациенти, персонал, медицински лица, външни изпълнители, студенти, посетители и населението на района.

 • Как се променя работата в болницата след получена акредитация?

Даниела Симова: Цялата организация работи по установени процеси, отговарящи на световните, най-съвременни практики. Изграждат се взаимоотношения за успешна комуникация с други лечебни заведения, даващи възможности за сравнителни анализи на дейностите. Мисли се в насока на проактивна оценка на рисковете и тяхното минимизиране.

Основна водеща сила във всеки процес и дейност е промяната на мисленето на персонала, за да стане той по-сензитивен към слабостите и проблемите им и да ги превръща във възможности и подобрения. Така се създава култура на безопасност сред целия персонал - спокойно докладване на всички  потенциално опасни ситуации и настъпили инциденти и изготвяне  на анализи, за да се подобрят процесите. Провеждат се регулярни проверки за спазването на процесите, изготвят се анализи и доклади и се предприемат мерки за подобрения.

 • Преминава ли персоналът на болничните заведения допълнителни обучения с цел повишаване на сигурността на пациентите?

Даниела Симова: Да, провеждат се обучения на новопостъпващия и целия персонал с цел спазване на всички установени процеси, включително по стандарта "Превенция и контрол на инфекциите", отчитане на инциденти и други. Провеждат се проигравания по различни цветни кодове, при които се проиграва реална ситуация, с цел обучение на персонала как да процедира при бедствия, аварии, епидемии, разлив, агресия, сърдечен арест, пожар. Ситуациите се заснемат и публикуват в споделените пространства. Провеждат се и опреснителни обучения при нужда, през различни интервали.

 • Колко болници в света притежават този сертификат?

Joint Commission е оценила и акредитирала повече от 22 000 здравни организации и програми в САЩ. По стандартите на Joint Commission International са акредитирани 1005 лечебни заведения в 71 държави. В България, единствените акредитирани лечебни заведения, са болниците от групата на Aджибадем Сити Клиник УМБАЛ - Младост и Сърдечно-съдов център.

 • Какви са предимствата и ползите за пациентите?

JCI следва най-добрите практики и установява най-строгите стандарти за повишаване на ефективността. Успешното преминаване на стриктния процес по акредитация е сигнал за пациентите, че здравната организация е преминала взискателна оценка на резултатите и е изпълнила серия от квалификационни изисквания за безопасност в грижата за пациента и качество на предлаганите услуги.

 • Тази година основен фокус се поставя върху медикаментите за пациентите. Имате ли политика в това отношение?

В лечебното заведение е въведена практика преди прилагане на медикаментите да се извършва двойна проверка относно съвместимост с други медикаменти и храни, наименование, доза, концентрат, начини на приложения на медикамента, както и наличие на алергични реакции. Задължително преди прилагане се прави отново идентификация на пациента от медицинската сестра като се пита за име, фамилия и дата на раждане и се сверява с идентификационната му гривна. Всички високорискови медикаменти са обозначени по специален начин с цел повишено внимание при употреба. Медикаментите с близко звучене и сходни опаковки задължително се съхраняват на различни места. Има и високо рискови медикаменти, които изискват специален начин на съхранение - в заключени метални каси и др. Въведен е и специален ред за унищожаване на наркотични медикаменти.

 • Може ли да се каже, че инвестицията в JCI акредитацията е оправдана?
Категорично Да! JCI стандартите се фокусират върху най-съвременните стратегии за подобряване на ефективността, които помагат на здравните организации непрекъснато да подобряват безопасността и качеството на грижите, което може да намали риска от грешки или нискокачествени грижи, поради стремежа да се работи по всички съвременни правила, касаещи безопасността на пациентите, и по този начин - въздействие върху болничния престой и изхода от заболяването. Постигането на акредитация прави силно изявление пред общността относно усилията на организацията да предоставя услуги с най-високо качество и безопасност."