Кардиология

Болнично лечение

Екипът на отделението събира на едно място водещи кардиолози с изключителна експертиза и опит. За периода 2012-2022 г. е извършил над 10 000 успешни сърдечно-съдови ендоваскуларни процедури.

В отделението се диагностицират и лекуват следните по-важни заболявания:

 • Всички форми на атеросклероза:

коронарна (ИБС) – миокарден инфаркт, стенокардия, постинфарктна кардиомиопатия

мозъчно-съдова болест: каротидна, вертебрална и мозъчна (интракраниална) атеросклероза

 • Периферна артериална болест:

стенотично/тромботични поражения на артериите на долни и горни крайници

атеросклероза на абдоминалната аорта и нейните клонове – бъбречни и стомашно-чревни

остри и хронични периферни емболии и тромбози

 • Резистентна артериална хипертония
 • Хипертрофична и дилатативна кардиомиопатия
 • Дисекираща аневризма на аортата
 • Аневризми на аортата и периферните артерии
 • Аневризми и малформации на интракраниалните мозъчни артерии
 • Възпалителни поражения на съдовете – Бюргер, Аорто-артериит и други
 • Невродегенеративни съдови заболявания: инсулт и постинсултна енцефалопатия, Паркинсон, Множествена склероза, АЛС
 • Венозни тромбози и компресионни синдроми
 • Вена кава супериор и инфериор синдром
 • Белодробен тромбоемболизъм

Диагностичната и лечебна инвазивна болнична дейност е в тясно сътрудничество с отделенията по Електрофизиология и кардиостимулация, Образна диагностика, Кардиохирургия и Съдова хирургия и включва:

 • Лява и дясна сърдечна катетеризация
 • Оксиметрия
 • Определяне на минутен сърдечен обем
 • Пулмоангиография
 • Лява вентрикулография
 • Селективна коронарна ангиография
 • Вътресъдов ултразвук (IVUS)
 • Резерв на фракционния поток (FFR)
 • Оптична кохерентна томография (OCT)
 • Аортография
 • Интракраниална ангиография
 • Каротидография и флебография на вените, дрениращи мозъка
 • Реновазография
 • Периферна ангио и флебография
 • Коронарна ангиопластика с имплантиране на коронарен стент
 • Интракоронарно имплантиране на стволови клетки
 • Тромбаспирация
 • Септална аблация
 • Каротидна ангиопластика с имплантиране на каротиден стент
 • Ренална ангиопластика с имплантиране на стент
 • Периферна ангиопластика с имплатиране на стент
 • Ангиопластика на венозни графтове с имплантиране на стент
 • Ендопротезиране на аорта
 • Перикардна пункция
 • Имплантация на кава филтър
 • Имплантация на временни и постоянни пейсмейкъри
 • Имплантация на автоматичен кардиовертер-дефибрилатор
 • Имплантация на устройства за ресинхронизираща терапия
 • Поставяне на интрааортен контрапулсатор
 • Интервенционално лечение на БТЕ

В отделението по Кардиология функционира и Център за диагностика и лечение на белодробния тромбемболизъм (БТЕ). В него се извършва спешна неинвазивна диагностика, последваща пулмоангиография, а при установена белодробна емболия се провежда локална фибринолиза и ендоваскуларна тромбектомия. При масивни емболии и по лекарска преценка се провежда кардиохирургична емболектомия.

Отделението участва и в Програмата за ранна диагностика, комплексна терапия и диспансерно наблюдение на атеросклерозата.

Всички тези дейности, включващи в себе си интердисциплинарен подход, отразяват новите концепции в диагностиката и лечението на атеросклерозата, сърдечно-съдовите и някои съдово-невродегенеративни заболявания.  Те са уникални за България и все още рядко се извършват в Европа и САЩ.

 

Галерия