Инвазивна кардиология

Емболизации при артерио-венозни малформации и злокачествени образования

Артериовенозните малформации са абнормални комуникации между артериите и вените. Най-често те са вродени, посттравматични или постоперативни и се откриват най-често при хора под 40г. Обичайно те се образоват в области с бавен кръвоток и не предизвикат симптоми. Тяхна проява може да бъде болка, кървене или друг симптом според локализацията на малформацията. Индикациите за терапевтично поведение при тях са строго индивидуални, като могат да включват клинична изява (болка, дискомфорт, притискане), риск от кървене и други.

Съществуват ендоваскуларни методи за тяхното лечение. Според местоположението на малформацията и нейните анатомични особености достъпът може да бъде венозен или артериален, най-често артериален, като със специални катетри се стига до образованието и се емболизира. Емболизацията представя процедура, чрез която се спира кръвотока през съотвената малформация. В зависимост от анатомичните особености това може да стане чрез имплантация на койл (метално устройство, което се нагъва и спира кръвотока), емболизационни перли (малки перли, които блокират микроциркулацията) или устройсто за емболизация от тип vascular plug. Ефективността на тези процедури е >90%, като рискът е по-малък спрямо конвенционалната хирургия.

Ендоваскуларната терапия на тумори и метастази е бързо развиващ се метод на лечение и е важен инструмент в тяхното лечение. То може да се прилага по множество начини. Един от тях е като средство за радикално третиране на тумора, като може да се приложи химиотерапевтик, след което се спира кръвоснабдяването му чрез емболизационни перили и/или койлове. Друг вариант е ендоваскуларната терапия да се използва като неоадювантна, тоест да се използва за първоначално смаляване на размерите на тумора чрез приложението на химиотерапевтик първоначално или само чрез прекратяване на кръвоснабдяването към образованието, което да доведе до редукция в размерите му. Тези опции могат да се прилагат както, при някои видове тумори, които от своя страна имат и подходяща анатомия, така и при метастази. Подходящата анатомия на пациента и е образованието са ключови за ефикасното и безопасно лечение.