Лекарката е завършила IV Езикова гимназия и медицина в Медицински университет - Варна. От 2016 г. е преподавател на български и чуждоезикови студенти в Медицинския университет - Варна, където води часове в катедра Образна диагностика и лъчелечение.

Близо 8 години работи по проекти на Българския червен кръст, свързани с хора в неравностойно положение и деца. 

Има стаж като рентгенолог в самостоятелна лаборатория по образна диагностика и до настоящия момент работи като лекар в УМБАЛ "Св. Марина".

Ползва руски, испански, английски и немски езици.