Проф. Герчева приема пациенти с болести на кръвта и кръвотворните органи: различни видове анемии, процеси в лимфните възли, нарушения на кръвосъсирването и др.

"Основната задача на специалиста-хематолог е своевременното, още в най-ранния стадий разпознаване на развиващото се заболяване, за да се започне бързо и най-подходящо лечение", подчертава тя.

Проф. Герчева има придобити специалности по Вътрешни болести, Клинична хематология и Социален мениджмънт, доктор на науките. През 1996–1997 г. специализира трансплантация на костен мозък и хемопоетични стволови клетки в Израел, Медицински център „Хадаса“, под ръководството на проф. д-р Шимон Славин. През 1999 г. Висшата атестационна комисия (ВАК) я удостоява със званието „доцент“, а през 2018 г. научно жури я избира за професор при Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна.

Дългият й професионален път преминава в Катедра „Вътрешни болeсти“ и Клиниката по хематология при Медицински университет в гр. Плевен, където е асистент, старши асистент, главен асистент. От 1994 до 1996 е завеждащ отделение по вътрешни болести при МБАЛ „Света Анна“ – Варна.До 2020 г. работи в УМБАЛ „Св. Марина“ и Медицински университет – Варна, като от 2004 г. до 2019 г. е началник на клиника по клинична хематология, а от 2004 г. до 2020 г. - ръководител на учебно-научен сектор по хематология при Катедра „Вътрешни болести“ на МУ „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна.

Преподавател на поколения студенти, специализанти по Вътрешни болести, Клинична хематология и Трансфузионна хематология, проф. Герчева е редовен член на изпитна комисия за придобиване на магистърска степен по медицина и за придобиване на специалност Клинична хематология.

Проф. Герчева е автор и съавтор на над 240 научни труда в български и международни списания, от които 2 учебника, 3 монографии, 3 ръководства за диагностика и лечение на хематологичните заболявания и 10 обзорни труда. Участвала е и ръководила 14 научни проекта, от които – два европейски. Рецензент на дисертационни трудове, публикации за присъждане на научно звание „доцент“, проекти към МОН и Фонд „Наука“ при МУ Варна. Постоянен оценител към Фонд „Наука“ при МОН.