Доц. Елис Исмаил е хабилитиран специалист по Акушерство и гинекология. Нейните клинични интереси са в сфераа на ранната диагностика на онкологични заболявания при жените.  Работи активно в областта на онкогинекологията, оперативната гинекология и минимално инвазивната хирургия. Има редица специализации в областта на онкогинекологията в Македония, Германия, Унгария и Франция.

През 2013 г. тя защитава дисертационен труд на тема: „Прогностични фактори при комбинирано лечение на инвазивен рак на маточната шийка IB1 стадий” и придобива образователна и научна степен доктор по медицина.

Доц. Исмал е завършила и втора магистратура „здравен мениджмънт” и е главен асистент в катедра „Здравни грижи”- филиал гр.ШуменПрез 2017 г. печели конкурс за доцент по Акушерство и гинекология в Медицинския университет-Варна.

Доц. Исмаил преглежда пациентки по здравно-осигурителни фондове и платен прием.

Преглежда и на английски език.

English speeking doctor