За изминалата 2018 г. в отделението по Кардиохирургия в Сърдечно-съдов център са направени най-много операции от откриването на болницата през 2012 г. до момента. Общо 462 пациенти са избрали да се подложат на кардиохирургична интервенция в условия на екстракорпорална циркулация. Междувременно ръководителят на отделението д-р Асен Клечев продължава с практиката да кани водещи европейски кардиохирурзи и да разработва високотехнологични и иновативни методи в кардиохирургията. Отделението предоставя най-модерното лечение в целия спектър сърдечно-съдови заболявания.

В началото на март 2019 г. беше проведен тренинг за хирургично лечение на предсърдно мъждене с водещ ментор проф. Алес Мокрачек, един от кардиохирурзите в Европа с най-много операции по метода Maze IV. Проф. Мокрачек е завеждащ Кардиохирургината клиника в болницата в Ческе Будейовице, Чехия, с 94% успеваемост в отвореното лечение на предсърдно мъждене, като средната в света е 80%. Хирургичното лечение на предсърдно мъждене се прилага при пациенти, които не са високорискови с цел връщане на синусовия ритъм и прекратяване на антикоагулантна терапия. По време на уъркшопа бяха оперирани 3 жени с хронично предсърдно мъждене със средна продължителност на ритъмната патология между 3 и 6 години. При тях е приложена комплексна хирургична аблация от типа Maze IV (едновременно радиофреквентна и криоаблация) в комбинация с пластики на митрална и трикуспидална клапа. На четвъртата пациентка, с пристъпно предсърдно мъждене, е сменена митралната клапа с нова механична и е направена изолация на пулмонални вени с помощта на радиофреквентна аблация. На всички пациентки са поставени и клипси на ухото на ляво предсърдие, за да се намали риска от образуване на тромби и последващ инсулт.

След 3 месеца и четирите пациентки ще бъдат насочени към специалист по електрофизиология, за да бъдат мониторирани с холтер. При необходимост ще се извършат допълнителни изследвантия с цел възстановяване на синусовия ритъм. Хирургичното лечение на предсърдно мъждене е част от комплексната терапия, като хирургията дава по-добри резултати и улеснява последващи безкръвни процедури в ангиографска зала. Целта е удължаване и подобряване на качеството на живот на пациентите, прекратяване на антикоагулантната терапия и връщане към нормален синусов ритъм.