„АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ“ ЕООД

с адрес: гр. София 1407, район Лозенец, ул. „Околовръстен път“ №127

 

на основание чл.17, ал.3 от Наредба №1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и на основание чл.90 и чл.91 от Кодекс на труда, обявява конкурс за:

 

Двама лекари специализанти по Неврология

 

Място на работа: „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ“ ЕООД, гр. София 1407, район Лозенец, ул. „Околовръстен път“ №127.

Характер на работата: в съответствие с медицинския стандарт по профила на клиниката, за която кандидатите кандидатстват.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:

 • да притежават придобита образователно – квалификационна степен „Магистър“ по медицина;
 • да са членове на Български лекарски съюз;
 • да не са осъждани, с влязла в сила присъда за умишлени престъпления от общ характер, освен ако не са реабилитирани и не са лишени от правото да заемат такава длъжност;
 • да бъдат лица в здравословно състояние, позволяващо им да извършват работата на длъжността, за която кандидатстват.

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:

 • Заявление за участие – в оригинал, в свободен текст;
 • Професионална автобиография - оригинал;
 • Диплома за висше медицинско образование – копие, заверено с гриф „Вярно с оригинала“ и подпис;
 • Удостоверение за членство в Български лекарски съюз – копие, заверено с гриф „Вярно с оригинала“ и подпис;
 • Свидетелство за съдимост – оригинал или нотариално заверено копие;
 • Медицинско свидетелство (за постъпване на работа)– оригинал;
 • Удостоверение за придобит трудов стаж (ако има такъв);

 Конкурсът ще се проведе на два етапа:

 • Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания;
 • Събеседване с одобрените кандидати.

 Кандидатите, подават изискуемите документи лично в запечатан непрозрачен плик, обозначен по следния начин: „Документи за участие в конкурс за заемане на длъжността обявява конкурс за Лекар, специализант по Неврология. Върху плика, се изписват и трите имена на кандидата, адрес за кореспонденция и телефон за връзка.

Документите се подават в Деловодство на „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ“ ЕООД, на адрес: гр. София, район Лозенец, ул. „Околовръстен път“ №127, в едномесечен срок, считано от датата на публикуване на обявата във вестник „24 часа“. 

 

Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени за датата на провеждането на втори етап на конкурса.