Разрешен на НС от 12.01.2021 г. 

Обявен в ДВ 6 / 21.01.2021 г.

 

 

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ обявява конкурс за един професор в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“ по професионално направление 7.1. „Медицина“ и научна специалност „Гастроентрология“ за нуждите на клиника по Гастроентерология към Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ- Болница Младост със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“.  

 

 

Документи и справки: гр. София 1407, ул.“Околовръстен път“ 127,  Учебно-научен отдел, тел. 0895584445