Aa
Образна диагностика

Сектор Торакална рентгенология

Торакалната рентгенология е раздел от образната диагностика, насочен  към диагностика  на заболяванията на органите в гръдния кош - гръдна стена, бели дробове и плеври,  диафрагма и структури на средостението (медиастинума).  Последното включва органи като тимус, трахея и главни бронхи, хранопровод, медиастинални лимфни възли, както и сърцето,  гръдната аорта с нейните клонове и системата на горната куха вена.   Обикновено заболяванията на сърцето и гръдната аорта са обект на изследване от друг раздел –кардиорентгенологията.

Основните образни методи,  които се използват за диагностика на заболяванията на гръдния кош са конвенционална рентгенография и рентгеноскопия, и високоспециализираният метод –компютърна томография (скенер).  Това произтича от факта, че голямото количество въздух в белите дробове осигурява отличен естествен контраст, поради ниската си рентгенова плътност. Рентгеновите изследвания се назначават от лекуващия лекар в зависимост от заболяването и състоянието на пациента и задължително се прецизират от лекаря-рентгенолог, който ще интерпретира резултата.   Изборът на рентгенови изследания  директно от пациента носи риск от неоправдано облъчване. Магнитно-резонансната  томография намира по-широко приложение при  диагностика заболяванията на гръдната стена и средостението като в последните години, с навлизане на нови апарати и техники е застъпена все по-широко в ежедневната практика.

Конвенционална рентгенография на гръден кош

Конвенционалната рентгенография е най-масово прилаганият образен метод, при който се получава рентгенова снимка на гръдния кош в различни проекции – лицева, профилна и коси. Той е бърз, лесен за изпълнение, широко достъпен. Извършва се в право или  легнало положение в зависимост от състоянието на пациента.  Използва се като първо средство за диагностика на широк спектър от заболявания – възпалителни, травматични, тумори и др. За провеждане на изследването не е необходима предварителна подготовка. Облъчването, получено при този метод, е сравнително малко поради късото време  на заснемане - части от секундата. Полученият образ може да се представи на различни носители – филм или компакт диск.

Рентгеноскопия (флуороскопия) е разновидност на конвенционалното рентгеново изследване на гръдния кош, при което образът се получава на телевизионен диагностичен монитор в реално време.  Този вид изследване се използва за оглед на белите дробове, дихателните движения и за доуточняване на патологични процеси в различни коси проекции, получени под  прекия  контрол на лекар-рентгенолог.

Kомпютъртомографско изследване на гръдния кош

Компютъртомографското изследване на гръдния кош е високо информативен метод за образна диагностика, при който тялото на човека се представя „разрязано на тънки филии“.  Получава се чрез рентгенови лъчи и сложна компютърна обработка.  Полученият образ е с многокократно увеличени параметри за разграничаване на плътността на тъканите и органите и на разстоянията м/у  oтделни точки от тях. Компютърната томография е основният високоспециализиран  диагностичен метод за изследване на структурите в гръдния кош в съвременната медицинска практика. При прилагането му се получава детайлна информация за всички органи и структури в гръдния кош – бели дробове, трахея и бронхи, плеври,  сърце, аорта, средостение, костен скелет и гръдни стени. Образите могат да се обработват допълнително (т.н. постпроцесинг), с което отгелните органи се представят в различни равнини или обемно (3D). Компютърната томография  служи за установяване на налични заболявания, за определяне на стадия на развитие, за насочване на последващото лечение, както и за контрол на резултатите от приложеното лечение.  Изследването се извършва в легнало положение, на специална процедурна маса на апарата, която се движи в отвора на модула, генериращ  рентгеновото лъчение. Съвременните компютър томографски апарати се отличават с голяма бързина на изследване на отделни части от тялото, което скъсява престоя на пациента в апарата.

Изследванията се извършват със или без инжектиране на контрастно вещество, според това, какво е конкретното заболяване. Въвеждането на тези вещества води до силно повишаване на естествения контраст на тъканите в зависимост от степента на тяхното кръвоснабдяване. В резултат на това значително се увеличава диагностичната стойност на получените образи.  Контрастното вещество съдържа Йод и се инжектира интравенозно през малка канюла (абокат), въведена във вена на ръката или крака. Противопоказания за използване на тези вещества са наличието на алергични реакции към тях и нарушена бъбречна функция.

Рутинното компютъртомографско изследване на гръдния кош не изискава предварителна подготовка.

Освен стандартното компютъртомографско изследване на структурите, формиращи гръдната клетка, се прилагат и някои по-осбени техники, позволяващи изобразяване на малките дихателни пътища, интерстициума или съдовете, хранещи белодробния паренхим. За изпълнение на правилното изследване, което да отговори на поставения клиничен въпрос, е желателно пациентът да предостави цялата си медицинска документация, както и предходни образни и лабораторни резултати.

КТ ангиопулмография – това е специализирано изследване, при което се изобразяват кръвоносните съдове на белите дробове.  Извършва се задължително с прилагане на контрастна материя,  която  изпълва съдовете и прави възможна оценката на тяхната проходимост и стени.  Следва допълнителна компютърна обработка, след която подчертано се представят  кръвоносните съдове (ангиография). Това е основният съвременен метод за диагностициране на наличието на тромби в белодробните артерии (белодробна тромбемболия). Получава се и допълнителна информация за останалите органи и структури в гръдния кош. Не се налага предварителна подготовка.

Компютърна томография при скрининг на белодробен рак - при това изследване се използват т.нар. нискодозови протоколи. Целта е да се прегледат големи групи хора с по-висок риск от развитие на рак на белите дробове  (пушачи на възаст над 50 год), без да се получава висока доза йонизиращо лъчение. Използването на нискодозов протокол води до намаляване на облъчването на пациента, при приемливо редуциране на качеството на  получените белодробни образи. Методът не е диагностичен и се прилага за ранно случайно откриване на тумори на белите дробове. В случай на открита патология, пациентът допълнително се насочва за диагностично уточняване с установените като стандарт методики.

Компютърна томография  с висока разделителна способност (HRCT) е метод, при който се  използват специални математични алгоритми за обработка на получените данни, при които се увеличава т.н. пространствена разделителна способност (виждат се повече и по-фини структури в единица обем).  При него става възможно да се визуализират фини детайли от структурата на белите дробове и намира приложение най-вече при заболяванията на  белодробния интерстициум – преградките  м/у  алвеолите (малките структури, изграждащи белодробния паренхим).  Тази техника е особено полезна при пациенти с изявена клинична картина и негативни резултати от конвенционалното рентгеново изследване на белите дробове (рентгенографията).

Оценка на огнищни изменения в паренхима на белите дробове

Клиниката по Образна диагностика на Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда разполага с възможност за полуавтоматизирана оценка на белодробни огнищни лезии, базирана на съвременен софтуерен продукт, обработващ образи от компютъртомографските изследвания. Тази оценка е неразделна част от Протокола за ранно откриване на рак на белия дроб при рискови контингенти с помощта на нискодозова компютърна томография, както и при проследяване на поведението на случайно установени малки огнищни сенки в белодробния паренхим при изследвания, проведени по друг повод.

Въз основа на резултатите от големи рандомизирани проучвания е установено, че неинвазивното компютъртомографско измерване на обема на малките белодробни огнища корелира пряко с т.нар. време на двойно увеличение обема на тумора (tumor doubling time) и носи информация за характера – бенигнен (доброкачествен) или малигнен (злокачествен) на съответната лезия.

Изследването се провежда по стандартен протокол, базиран на ниска доза рентгеново облъчване, не изисква предварителна подготовка и не носи рискове. Подходящо е при пациенти на възраст над 50 години, дългогодишни пушачи, работещи в запрашена среда, страдащи от хронични заболявания на белите дробове, но без оплаквания. Целта е ранно откриване на карцином на белия дроб или отхвърляне на вероятността за такъв при случайно открито огнище. 

Клиниката по Образна диагностика предоставя възможност за проследяване на рискови пациенти, като работи по стандартизирана програма за изследване с висока степен на възпроизводимост, съхранява всички проведени изследвания, 3-измерни анализи на образите и професионален рентгенологичен рапорт в пациентското досие.

Lung VCAR е наименованието на специализирания софтуер, който позволява да се анализират суспектни огнищни лезии в паренхима на белите дробове на базата на компютъртомографско изследване, получено с ниска доза рентгеново облъчване. Въз основа прецизен анализ и сегментация на образите може да се оцени наличието, характеризирането на различните видове огнищни промени, размера и да се изчисли времето на удвояване обема на лезията.

Системата позволява:

  • Полуавтоматично детектиране на лезии с размери под 5mm
  • Локализация на лезиите
  • Характеристика на лезиите – солидни, полусолидни и лезии с характера на матово стъкло
  • 3-измерна визуализация на сегментираните структури на белия дроб
  • Сравнение между две и повече изследвания, проведени в процеса на проследяване на пациента с оглед анализ на еволюцията на нарастване или намаляване размера на нодула
  • Синхронизирано преглеждане на образите и архивиране на данните в пациентското досие

Пример:

Пациент с инициали В.Г.И. на 77 г., дългогодишен пушач с хронична обструктивна белодробна болест. Негативна находка от конвенционалната рентгенова снимка и малка огнищна лезия, открита при изследване с компютър томограф. Размерите на лезията са 11 mm при изчислен обем 381 куб. mm (фиг.1а,б,в).

 

         Фиг. 1 а                                        Фиг. 1 б                                  Фиг. 1 в

Четири месеца по-късно огнищната сянка е нарастнала до 17 mm в диаметър и е удвоила обема си до 707 куб. mm (фиг.2 а,б,в). След оперативното отстраняване е доказан аденокарцином на белия дроб в първи стадий.

           Фиг. 2 а                                        Фиг. 2 б                                  Фиг. 2 в