Aa
Образна диагностика

Сектор Кардиорентгенология

Кардиорентгенологията е подспециалност на Образната диагностика, фокусирана върху неинвазивни изследвания на сърцето и големите съдове в гръдния кош. Това е една от многото области, в които образните диагностици участват в общия екип, диагностициращ, лекуващ и проследяващ пациента.

Благодарение на напредъка в развитието на технологиите и навлизането на т.нар. „бързи” техники на изследване става възможно морфологичното и отчасти функционално изследване на съдовете и сърцето. Методите позволяват детайлна анатомична оценка на съдовете, сърдечните кухини, перикарда. С помощта на магнитнорезонансното изследване може да се прецени степента на перфузия на миокарда и да се прогнозира вероятността от усложнение на сърдечно-съдовите заболявания.

Koмпютър-томографското и магнитнорезонансно изследване на сърцето могат да служат и като методи за предоперативна оценка на редица състояния като по този начин спестяват нуждата от втора, чисто диагностична инвазивна процедура.

Друго предимство е, че и двата метода дават информация едновременно за всички органи и структури в изследвания обем като в приблизително 15% променят изцяло диагностичния подход.

Магнитно-резонансно изследване на сърцето

Магнитно-резонансното изследване на сърцето е неинвазивен метод за изобразяване на сърцето, големите съдове и сърдечната торбичка. Благодарение на възможността за проследяване на движенията на сърцето в реално време, изследването служи като допълнителна оценка към ехокардиографския преглед при нужда от оценка на кинетиката на сърдечния мускул и функцията на клапите. След инжектиране във вената на ръката на специална контрастна материя може да се прецени степента на перфузия на миокарда и да се прогнозира вероятността от усложнение на сърдечно-съдовите заболявания. Изследването служи и като метод за предоперативна оценка на редица състояния като по този начин спестяват нуждата от втора, чисто диагностична инвазивна процедура. Друго предимство е, че позволява едновременнa оценка на всички органи и структури в изследвания обем като в приблизително 15% променя изцяло диагностичния подход

Показани за извършване на магнитнорезонансно изследване на сърцето са пациенти с прекаран миокарден инфаркт и обсъждани за последваща реваскуларизационна процедура, пациенти с кардиомиопатии, вродени аномалии или тумори на сърцето. Магнитно-резонасното изследване на сърцето е незаменимо при неинвазивно проследяване на ефекта от проведеното хирургично лечение, при проследяване на пациенти с коарктация на аортата, хронични аортни аневризми, транспозиция на големите съдове.

Информирано съгласие за провеждане на кардио магнитно-резонансно изследване

Компютър-томографско изследване на сърцето

Компютъртомографско изследване на сърцето за остър коронарен синдром и проследяване състоянието след протезиране на коронарните артерии

Toва е компютър-томографско изследване на артериите на сърцето и сърдечните кухини, което се изпълнява по време на въвеждане на контрастна материя във вената на ръката. Единствената разлика от “обикновените” компютъртомографски изследвания е синхронизацията със сърдечния цикъл, или по-просто казано, едновременно с ЕКГ мониториране. Изследването се провежда амбулаторно и трае не повече от 15-20минути, като в редица случаи може да замести инвазивното кардиологично изследване в катетеризационната лаборатория.

Така проведенoто изследване позволява изобразяването на съдовете, хранещи сърдечния мускул, сърдечните кухини и сърдечната торбичка.  При предходна оперативна интервенция, методът позволява визуализаренто на протезите и бай-пас анасомозите.

Изследването е показано при пациенти с нисък и умерен риск за коронарна болест, липса на ЕКГ промени за миокарден инфаркт, неясна клинична картина и за проследяване състоянието след коронарно протезиране или оперативна бай-пас интервенция. Провежда се след кардиологичен преглед и назначение от специалист.

Какво трябва да знаете за предварителната подготовка?

След като Вашият кардиолог Ви е назначил компютъртомографско изследване на коронарните съдове, трябва да спазите следните условия:

- да не прекъсвате приема на редовно приеманите медикаменти

- да не консумирате енергийни и кофеин-съдържащи напитки деня преди и в деня на изследването

 

Информирано съгласие за провеждане на кардио компютъртомографско изследване

Компютъртомографско изследване на сърцето за планиране на електрофизиологични процедури

Компютъртомографското изследване на сърцето е задължителен етап при планиране на електрофизиологични процедури. То позволява три-измерно изобразяване на сърдечните кухини и основно на лявото предсърдие и белодробните вени, чиито устия са обект на интервенцията.  Получените образи се използват за ориентир по време на кардиологичната процедура.

По време на изследването се въвежда контрастна материя във вената на ръката, която изпълва сърдечните кухини и големите съдове на сърцето. По този начин се получава ясна анатомична ориентация за съотношенията между двете предсърдия и камери, както и за наличието на варианти в броя на белодробните вени, което има отношение към техническото изпълнение на електрофизиологичната процедура.

Какво трябва да знаете за предварителната подготовка?

След като Вашият кардиолог Ви е назначил компютъртомографско изследване на коронарните съдове, трябва да спазите следните условия:

- да не прекъсвате приема на редовно приеманите медикаменти

- да не консумирате енергийни и кофеин-съдържащи напитки деня преди и в деня на изследването

Информирано съгласие за провеждане на кардио компютъртомографско изследване