Колоноскопията представлява ендоскопско изследване, при което минимално инвазивно се извършва директен оглед, диагностика или лечение на заболявания на дебелото черво и дисталната част на тънкото черво (терминален илеум). Процедурата се извършва със специално обособен апарат наречен колоноскоп, снабден с източник на светлина, камера с висока разделителна способност, както и допълнителни канали за въвеждане на инструменти и течности. Тя позволява директен визуален контрол, лесно откриване на патологични промени по дебелочревната и тънкочревната лигавица, взимане на биопсия, както и отстраняване на мукозни и субмукозни лезии.

„По-голяма част от пациентите в България идват късно за ендоскопско изследване, най-често година след проява на първите симптоми. В тези случаи установяваме напреднал колоректален карцином и колоноскопията има за цел единствено хистологична верификация на проблема. Голям процент от пациентите могат да бъдат окончателно излекувани, ако заболяването е диагностицирано в ранен етап, без далечно метастазиране.  Именно в тази насока трябва да бъдат положени усилията – здравна култура на пациента, ранна профилактика, следване на световните стандарти.“, споделя д-р Иван Тишков, специалист в Клиника по гастроентерология на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда.

Един от основните фокуси на Отделението по интервенционална гастроентерология в болницата е лечението на заболяванията на жлъчните пътища. Най-общо тези заболявания могат да бъдат разделени на доброкачествени и злокачествени. В повечето случаи доброкачествените са камъните в жлъчните пътища – холедохолитиаза, стрикутри на жлъчните пътища - пост-оперативни, след трансплантация, при хроничен панкреатит и първичен склерозиращ холангит. Нелекуваните стриктури на жлъчните пътища водят до усложнения като хронична холестаза, иктер, рецидивиращи епизоди на холангит, сепсис и вторична билиарна цироза.  Ендоскопското лечение при тези заболявания се счита за първа линия терапия и „златен стандарт на лечение“, което се дължи на нейния по-добър профил на безопасност, eфикасност и по-малко инвазивен характер, за разлика от хирургични или перкутанни техники.

Злокачествените заболявания на жлъчните пътища най-често са причинени от туморно прорастване на общия жлъчен канал при карцином на панкреаса, както и първичният рак на жлъчните канали (холангиокарцином).  

„В нашето отделение рутинно се извършват всички свързани с тези заболявания терапевтични и диагностични интервенции, като  папилосфинктеротомия, екстракция на конкременти при холедохолитиаза, ендоскопско протезиране с пластмасови или метални стентове според индикациите, интрадуктална биопсия, холангиоскопия с целенасочени биопсии, интрадуктална литотрипсия  и др.”, допълва д-р Тишков.

Отделението по интервенционална гастроентерология в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда е единственото в страната, което провежда билиарен дренаж под ехо-ендоскопски контрол при пациенти с предходни операции върху стомах и дуоденум или такива, при които е невъзможно извършването на стандартна ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография (ЕРХПГ).

„В нашето отделение за пръв път бе извършена и високочестотнта ендоскопска аблация при пациент с хилусен холангиокарцином (първичен рак на жлъчните пътища) под ЕРХПГ контрол – процедура целяща локална деструкция на тумора и удължаване на преживяемостта на пациента. Нашият център се оформи като референтен за редица заболявания. Предлагаме най-модерно интервенционално лечение в множество области - панкреас, жлъчни пътища, ранни тумори на храносмилателната система, както и прецизна диагностика и скрининг.“, обяснява д-р Тишков.

Колоноскопията има ключова роля за намалената честота на рака на дебелото черво при хора над 45-годишна възраст.  Качеството на изследването зависи основно от ендоскописта, който я извърша, неговото ниво на компетентност и наличната апаратура.

„Терапевтичната колоноскопия замени или поне намали в голям обем нуждата от хирургична намеса. Основна манипулация е провеждането на полипектомия на различни по големина полипи, които след отстраняването се изследват хистоморфологично. По този начин се прекъсва веригата на трансформация на аденом до карцином и се променя съдбата на пациента. Изключително важно е полипите, открити при колоноскопия, да бъдат класифицирани и охарактеризирани в зависимост от вида им. Това от своя страна определя техниката на полипектомия, съгласно препоръките на Европейската асоциация по гастроинтестинална ендоскопия или реферирането на пациента към операция - полипи с белези на карцином и  дълбока инвазия.  Други индикации за терапевтична колоноскопия са -  спиране на кървене от долен гастро-интестиналният тракт, дилатация на стриктури, екстракция на чужди тела, поставяне на стент при туморна обструкция, аргон-плазмена коагулация при наличие на абнормни съдове и др.“

 Кога трябва да се направи изследването? 

В развитите страни колоноскопията се провежда при строго придържане към критерии за индикации и качество на процедурата. Изследването е прието от СЗО за „златен стандарт“ и е най-важната част от програмата за профилактика и диагностика на рак на дебелото черво.  Основните позиции за провеждане на диагностична колоноскопия са :

1. Скринингова колоноскопия за коло-ректален карцином при пациенти над 45-годишна възраст, без фамилна обремененост. Изследването се препоръчва преди навършването на тези години при пациенти с рискови фактори, като фамилна обремененост или следните симптоми :

  • Наличие на тъмна или ясна кръв примесена с изпражненията.
  • Слуз при дефекация
  • Нарушен ритъм на дефекация - диария или новопявила се констипация, редуване на запек с диария, чувство за „непълно“ изхождане.
  • Неясна коремна болка.
  • Неизяснен анемичен синдром и загуба на тегло
  • Патологична находка при проведено образно изследване.

2. Контролна ендоскопия след полипектомия или оперативна интервенция по повод колоректален карциом.

3. Наличие на възпалителни чревни заболявания, като Болест на Крон, улцерозен колит и др.

4. Търсене на първично огнище при метастатична болест

Интервалният рак най-често се дължи на пропуснат или непълно отстранен аденоматозен полип. Именно по тази причина е важно, осигуряване на качествена услуга, която от своя страна ща намали ненужни повторни ендоскопски изследвания.

За качествена колоноскопия са нужни модерни, апарати с висока резолюция, със светлинни филтри и виртуална хромоендоскопия, с които да бъде поставена визуална диагноза още по време на процедурата. Най-новите апарати за ендоскопия включват програми за изкуствен интелект, които подпомагат откриването на полипи – те се ограждат в цветен квадрат  и се анализират спрямо предполагаемата хистология - аденом или неаденом. Друга важна част за провеждане на качествена колоноскопия е подготовката на пациента преди изследването. Точната диагноза по време на процедурата зависи от състоянието на червото и адекватното почистване.  Най-добре е то да бъде разделено в два дни (split dose), което води до значителни по-добри резултати. 

В съвременната медицина за добър краен резултат в лечението на повечето заболявания, включително тези на гастроинтестиналния тракт се изисква мултидисциплинарен подход от добре подготвен екип от специалисти.

„Най-често ние работим в тясна колаборация с екипите на анестезиология и реанимация, хирургия, онкология, образна диагностика и патология. Ролята на гастроентеролога в тези случаи е навременна диагностика, прецизно стадиране и подготовка за последващо лечение. Пример за такъв подход може да бъде наскоро отразеният случай на 64-годишен мъж с оплаквания от дисфагия (трудности при преглъщане). При него доц. д-р Петко Карагьозов, началник на Клиниката по гастроентерология в болницата, установява по време на ехографско изследване, туморно образуване на горната част на стомаха (кардията) и десния бъбрек. Последва комплексна оценка на пациента, стадиране и хистологична верификация чрез провеждане на гастроскопия и ендоскопска ехография. На втори етап при пациента се стига до решение за операция с робот Да Винчи, извършена от три хирургични екипа. В други случаи ние сме в помощ на хирурзите, като „спестяваме“ големи по обем и сложност операции с дълъг болничен престой, благодарение на напредъка в интервенционалната ендоскопия. Пример за това може да бъде ендоскопската ретроградна холангиопанкреатография (ЕРХПГ) при пациенти с холедохолитиаза – минимално инвазивна процедура, имаща за цел премахване на камъни от жлъчните пътища, спестяваща тежка хирургична намеса.“

За да запишете час за колоноскопия или гастроскопия можете да се обадите на тел: +359882988813