„Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда” ЕАД, на основание чл.17, ал.1 и ал. 3 от Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, обявява 1 (една) свободна длъжност за лекар – специализант по Нервни болести към Клиника по неврология и медицина на съня със зачисляване към МУ – София

Необходими документи:

Заявление свободен текст;

Диплома за придобита професионална квалификация в Република България или документ, удостоверяващ правото на специализанта да упражнява съответната професия, когато професионалната квалификация е придобита в друга държава;

Автобиография;

Удостоверение от Министерство на образованието за владеене на български език и професионална терминология, ако кандидат специализантът е чужд гражданин;

Мотивационно писмо;

Класирането се извършва на базата на получените резултати по следните критерии:

- средният успех от следването и от държавните изпити;

- оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близки до специалността, за която се кандидатства;

- оценката от проверка на познанията (по шестобалната система) на кандидата по специалността, за която кандидатства;

- допълнителни точки (1-3) в зависимост от наличието на езикови, компютърни и други компетенции имащи важно значение за специалността, за която се кандидатства.

 

Срокът за подаване на документите е 1 (един) месец след публикуване на обявата (до 06.10.2023 г. вкл.).

Документите се подават в отдел „Човешки ресурси” на болницата от 08:00ч. до 16:00 ч. всеки делничен ден.

След изтичане на едномесечния срок ще бъде направена проверка на подадените документи.

Всички кандидати с редовни документи ще бъдат допуснати за участие в обявения конкурс по реда на КТ.

 

Дата: 07.09.2023 г.

Кандидатствай за позицията

Прочетох и се съгласявам с т.3.3. от <a target="_blank" sfref="[documents|OpenAccessDataProvider]38d5ea90-37b4-4a6b-9e5c-7cebb3fb8a7f" href="https://acibademcityclinic.bg/docs/default-source/privacy-files-gdpr/politikata-za-poveritelnost-otnosno-lichnite-danni-obrabotvani-chrez-internet-stranicata-na-adzhibadem-siti-klinik.pdf?sfvrsn=24d507e6_17" title="Уведомление за поверителност">Уведомление за поверителност</a>
Давам съгласие личните ми данни да бъдат обработвани за маркетингови цели съгласно т.3.4. от <a target="_blank" sfref="[documents|OpenAccessDataProvider]38d5ea90-37b4-4a6b-9e5c-7cebb3fb8a7f" href="https://acibademcityclinic.bg/docs/default-source/privacy-files-gdpr/politikata-za-poveritelnost-otnosno-lichnite-danni-obrabotvani-chrez-internet-stranicata-na-adzhibadem-siti-klinik.pdf?sfvrsn=24d507e6_17" title="Уведомление за поверителност">Уведомление за поверителност</a>