Аджибадем Сити Клиник е най-голямата група от лечебни заведения с водеща пазарна позиция в България. Веригата е част от глобална здравна група - IHH Healthcare Berhad (“IHH”). IHH ръководи интегрирани здравни дейности и свързаните с тях услуги и е второто по големина в света публично здравно дружество.

Описание на длъжността:

 

Длъжностното лице по защита на данните ще бъде натоварено от администратора на личните данни с консултативни функции в областта на защитата на личните данни за дружествата от групата Аджибадем Сити Клиник. Длъжностното лице по защита на данните ще осъществява надзор по спазването на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), обнародван в Официален вестник на Европейския съюз на 4 май 2016 г. (Регламентът) от организацията на администратора и ще е отговорно за повишаването на осведомеността и обучението на персонала на администратора.

 

Основни функции:

 

Длъжностно лице по защита на данните за групата Аджибадем Сити Клиник ще има следните основни функции:

 1. Да информира и съветва администратора или обработващия лични данни и служителите, които извършват обработване, за техните задължения по силата на нормативните актове за защита на личните данни;
 2. Да наблюдава спазването на правилата за защита на личните данни и на политиките на администратора или обработващия лични данни по отношение на защитата на личните данни, включително възлаганетона отговорности,повишаванетона осведоменосттаи обучениетона персонала, участващ в операциите по обработване, и съответните одити;
 3. При поискване да предоставя съвети по отношение на оценката на въздействието върху защитата на данните и да наблюдава извършването на оценката;
 4. Да си сътрудничи с надзорния орган;
 5. Да действа като точка за контакт за надзорния орган по въпроси, свързани с обработването, включително предварителната консултация и по целесъобразност да се консултира по всякакви други въпроси.
 6. Да изготвя всички необходими документи, свързани със защитата на личните данни иизпълнението на задълженията на администратора по спазване на Регламента, в това число, но не само заповеди, инструкции, политики, протоколи, правила, заявления за провеждане на административни процедури и др.;
 7. Изработва и съгласува с ръководството на дружествата от групата на Аджибадем Сити Клиник всички вътрешни правила и указания за работа необходими за дейността на дружествата в групата с цел съответствие на дейността им с Регламента;
 8. Осъществява с правни средства защитата на дружествата в групата Аджибадем Сити Клиник при извършване на проверки и други производства във връзка с приложението и спазването на Регламента.
 9. Служителят, определен от администратора за лице по защита на данните на дружествата в групата от Аджибадем Сити Клиник ще изпълнява и други функции в рамките на организацията, свързани с придобитата от него специалност.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

 

 1. Висше юридическо образование;
 2. Удостоверение за юридическа правоспособност;
 3. Да притежава задълбочени експертни познания в областта на законодателството и практиката на защитата на личните данни.
 4. Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо. Доброто владеене на друг език ще се счита за голямо предимство;
 5. Минимум 3 години професионален опит;
 6. Отлична компютърна грамотност ( MS Office, Internet)
 7. Силни аналитични умения;
 8. Умения за работа в екип, способност за работа под напрежение при спазване на срокове;

 

Ние Ви предлагаме:

 • Договор / Трудов договор.
 • Работа на пълен работен ден.
 • Възможност за професионална реализация в организация с високи стандарти.
 • Мотивираща работна среда в екип от професионалисти, посветени на призванието да помагат на хората.
 • Адекватно възнаграждение.
 • Допълнително здравно застраховане.
 • Програми и отстъпки за достъп до здравно обслужване за близки на служителите.

Ще се свържем само с одобрените по кандидати за интервю.

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при стриктна конфиденциалност.

Аджибадем Сити Клиник е администратор на лични данни и ще обработва предоставената от Вас информация само и единствено за целите на подбора.

Кандидатствай за позицията

Прочетох и се съгласявам с т.3.3. от <a target="_blank" sfref="[documents|OpenAccessDataProvider]38d5ea90-37b4-4a6b-9e5c-7cebb3fb8a7f" href="https://acibademcityclinic.bg/docs/default-source/privacy-files-gdpr/politikata-za-poveritelnost-otnosno-lichnite-danni-obrabotvani-chrez-internet-stranicata-na-adzhibadem-siti-klinik.pdf?sfvrsn=24d507e6_17" title="Уведомление за поверителност">Уведомление за поверителност</a>
Давам съгласие личните ми данни да бъдат обработвани за маркетингови цели съгласно т.3.4. от <a target="_blank" sfref="[documents|OpenAccessDataProvider]38d5ea90-37b4-4a6b-9e5c-7cebb3fb8a7f" href="https://acibademcityclinic.bg/docs/default-source/privacy-files-gdpr/politikata-za-poveritelnost-otnosno-lichnite-danni-obrabotvani-chrez-internet-stranicata-na-adzhibadem-siti-klinik.pdf?sfvrsn=24d507e6_17" title="Уведомление за поверителност">Уведомление за поверителност</a>