Aa
Неврология

Множествена склероза (МС)

Множествена склероза /МС/ е автоимунно заболяване на ЦНС, при което се засяга бялото мозъчно вещество, настъпва деструкция на миелиновите обвивки на невроните, поради което попада в групата на демиелинизиращите заболявания. МС засяга предимно хора в млада възраст, най-често 20-40, но може да дебютира и в по-ранна или по-късна възраст. Заболяването се среща изключително сред представители на бялата раса.
Разпространението му в различните страни е много вариабилно и ако за Б-я е около 40 на 100 000, то в някои северно европейски страни достига до 110 на 100 000 души население. Интересен е фактът за трансформация на риска при хора преселили се да живеят от страни с по-нисък риск в страни с по-висок риск и обратно, постепенно те приемат риска на съответния регион. Поради тази причина се предполага, че заболяването се развива при генетично предразположени индивиди модулирано от факторите на околната среда. В клиничните си прояви МС е много разнообразно заболяване. То може да протече с различен ход и да засегне в различни комбинации зрението, слуха, двигателните функции, координацията и когнитивните функции. Заболяването е непредсказуемо в своята клинична еволюция. За щастие към настоящия момент има немалко лекарствени средства позволяващи да се модулира хода на заболяването и да се ограничи неговата прогресия, също така в процес на разработки и във фаза на клинични изпитвания се намират няколко перспективни продукта, които ще дадат възможност за още по-добър контрол и предпазване на пациентите от тежка инвалидизация. Всички тези факти изискват насочено да се мисли за това заболяване и наличието дори на минимална симптоматика да не се подценява, а своевременно да се потърси консултация със специалист Невролог.