Aa

Център по Неврология

В отделението по Неврология специфично ще могат да се диагностицират и лекуват консервативно и ендоваскуларно всички форми на мозъчносъдова болест, свързана с екстракраниална каротидна и вертебрална патология, интракраниална атеросклероза, мозъчни аневризми и артерио-венозни малформации. За тези цели са създадени условия за извършване на следните инвазивни процедури:

  • Ангиография на цялата мозъчна артериална система
  • Балонна дилатация и стентиране на екстракраниалните каротидни и вертебрални високостепенни стенози
  • Ендоваскуларна тромболитична терапия или механична емболектомия на интракраниалните артерии в острата фаза на исхемичния мозъчен инсулт
  • Ендоваскуларна обтурация на мозъчни аневризми и на артерио-венозни малформации
  • Контрастно инвазивно и неинвазивно изследване на интракраниалните вени, и на тези, дрениращи главния и гръбначния мозък – югуларни и вертебрални, както и на вена азигус, вена кава супериор, брахиоцефалната вена
  • Балонна дилатация и/или стентиране на вена кава супериор, вена брахиоцефалика, вена югуларис, вена азигос.

Тези дейности отразяват нови концепции в диагностиката и лечението на мозъчносъдовите заболявания. Те са уникални за България и все още рядко се прилагат в Европа и САЩ.