Конкурс за шефове на отделения в Аджибадем Сити Клиник Бургас

Print

Програма за развитието на дейността на отделенията ще представят пред комисията кандидатите

ОБЯВЛЕНИЕ

 

                 На основание чл.90 от Кодекс на труда, във връзка с чл.68, ал.7 от Закона за лечебните заведения, във връзка с чл. 91 от Кодекс на труда „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОХИРУРГИЯ БУРГАС“ ООД (наричано по - долу за краткост „Аджибадем Сити Клиник СБАЛК Бургас“ ООД) обявява  конкурс за заемане на следните длъжности:

 1. Началник на Отделение по кардиохирургия;
 2. Началник на Отделение по  кардиология;

при следните условия:

 

 1. I.     Място на работа: „Аджибадем Сити Клиник СБАЛК Бургас“ ООД, гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов“ №73.
 2. II.  Характер на работата: в съответствие с профила на отделението, за което кандидатите кандидатстват, Закона за лечебните заведения, Закона за здравното осигуряване, Кодекс на труда и останалите нормативни актове, приложими в сферата на здравеопазването.
 3. III.   Изисквания за заемане на длъжността: съгласно длъжностна характеристика,  утвърдена от управителите на лечебното заведение, в съответствие с профила на отделението, за което кандидатите, кандидатстват.
 4. IV.     Начин на провеждане на конкурса:

        Конкурсът ще се проведе на два етапа:

 1. Първи етап: Проверка на документи за съответствие с обявените изисквания;
 2. Втори етап: Оценява се представената „Програма за развитие на дейността на отделението за срок от 3 /три/ години. Управление на човешките ресурси, медицинска и икономическата ефективност“ и  събеседване по Програмата;

По време на събеседването комисията по провеждане на конкурса поставя въпроси и от областта на действащата нормативна уредба, приложима към лечебни заведения за болнична медицинска помощ.

 1. На допуснатите кандидати писмено се указва датата, мястото и часа на провеждане на събеседването.

 

 

 1. V.        Начин на оценяване:

            Оценяването на кандидатите ще се извърши на база общ бал, получен от сбора на точките от писмената разработка и получените точки при събеседването. За формиране на оценка за писмената разработка и за събеседването се използва точкова система, като оценката по всеки от компонентите на конкурса не може да надхвърля 20 точки.

 

    VI. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

1.1.   Висше медицинско образование и призната специалност по профила на отделението;

1.2.   Кандидатите трябва да отговарят на изискванията на профилния на отделението, за което кандидатстват;

1.3.   Кандидатите трябва да не са осъждани с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, освен ако не са реабилитирани и не са лишени от правото да заемат такава длъжност.

1.4.   Да бъдат лица в здравословно състояние, позволяващо им да извършват работата на длъжността, за която кандидатстват;

1.5.   Да са лица членове на БЛС;

1.6.    Да притежават умения за работа с компютър;

 

 1. VII.    Кандидатите следва да представят следните документи:

Кандидатите следва да представят следните документи в  ПЛИК № 1

 1. Заявление за участие – в оригинал, в свободен текст;
 2. Професионална автобиография - оригинал;
 3. Диплома за висше медицинско образование - нотариално заверено копие;
 4. Диплома за придобита специалност по профила на отделението – нотариално заверено копие;
 5. Сертификати за допълнителна професионална специализация и квалификация, включително и документ удостоверяващ квалификация /курсове/ по здравен мениджмънт – в случай, че кандидатът има такива – копия, заверени с гриф „Вярно с оригинала“ и подпис;
 6. Нотариално заверено копие от трудовата книжка, удостоверяваща необходимия трудов стаж за съответното отделение;
 7. Свидетелство за съдимост, удостоверяващо че кандидатът не е осъждан с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, освен ако не е реабилитиран и не е лишен от правото да заема такава длъжност – оригинал или нотариално заверено копие;
 8. Медицинско свидетелство – оригинал;
 9. Удостоверение за члество в БЛС – копие, заверено с гриф „Вярно с оригинала“ и подпис;

       Кандидатите следва да представят следните документи в  ПЛИК № 2

10. Програма на тема: „Програма за развитие дейността на отделението за срок от 3 /три/ години. Управление на човешките ресурси, медицинска и икономическа ефективност.” – 2 /два/ екземпляра.

 

VIII. Срок за подаване на изискуемите документи и указания към кандидатите:

1. Кандидатите следва да подават необходимите документи в едномесечен срок, считано от датата на публикуване на обявата във вестник  „24 часа“ в Счетоводството наАджибадем Сити Клиник СБАЛК Бургас“ ООД, гр. Бургас, жк. „Зорница“ жкзт „Перла“ бл.2, ет.1 партер , всеки работен ден от 8:30 до 16:30 часа (с обедна почивка от 12:30 до 13:00 часа).

Лице и телефон за контакт:  Антоанета Мантарова– тел.: 0884 44 38 44

      2. Кандидатите, подават изискуемите документи в запечатан непрозрачен плик, обозначен по следния начин „Документи за участие в конкурс за заемане на длъжността: (...изписва се длъжността, за която се кандидатства.....) в  Аджибадем Сити Клиник СБАЛК Бургас“ ООД“. Върху плика, се изписват и трите имена на кандидата, адрес за кореспонденция и телефон за връзка.

3. Общият плик с документите съдържа два непрозрачни плика, обозначени с надпис „Плик №1“ и „Плик №2“, които следва да съдържат документите, както е описано по – горе в раздел VII.